90.8.9. Lighedsgrundsætningen - Delegation til særlige udvalg

23-07-1990

Udtalt, at en amtskommune ikke lovligt kan tage hensyn til vognmænds organisationsmæssige forhold i forbindelse med tilrettelæggelsen af fribefordring af sygehuspatienter. En sådan hensyntagen er i strid med den almindelige lighedsgrundsætning, og amtsrådet opfordredes derfor til at søge overenskomsten om patientbefordring ændret på dette punkt.

Endvidere udtalt, at en amtskommune ved tilrettelæggelsen af fribefordring ikke lovligt kan begrænse antallet af vognmænd, der deltager i patientbefordringen, for at sikre disse vognmænd en vis indtjening. Hensynet til vognmændenes indtjening er amtskommunen uvedkommende.

En begrænsning af kredsen af deltagere i patientbefordringen af hensyn til den amtskommunale administration må derimod principielt anses for sagligt. I den konkrete sag bevirkede reglerne i hyrekørselslovgivningen dog, at amtskommunens vognmænd blev stillet forskellige, afhængigt af om der i den enkelte kommune var oprettet et bestillingskontor eller ej. På denne baggrund fandt Indenrigsministeriet, at amtskommunen dels havde forfulgt ulovlige formål, dels havde tilsidesat den almindelige lighedsgrundsætning. Indenrigsministeriet fandt dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at sætte amtskommunens beslutning ud af kraft, men henviste spørgsmålet om lovligheden og gyldigheden heraf til domstolene.

Endvidere udtalt vedrørende amtskommunens delegation til et nævn af afgørelser om vognmænds deltagelse i patientbefordringen, at en amtskommune i henhold til § 17, stk. 4, i den kommunale styrelseslov kan overlade særlige udvalg en beslutningsret, for så vidt angår et bestemt erhverv. Det særlige udvalg må ikke herved få overladt beføjelser, som henhører under økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Den i styrelsesloven og amtskommunens styrelsesvedtægt fastlagte ansvars- og kompetencefordeling udelukker dog ikke, at et stående udvalg i visse tilfælde og på nærmere vilkår kan træffe beslutning om at henlægge afgrænsede administrative funktioner til særlige udvalg, således at funktionsudøvelsen sker under ansvar for det stående udvalg, som må fastsætte de fornødne retningslinier for administrationen samt tilrettelægge den fornødne kontrol med udøvelsen af de herved overladte funktioner.

Dog bemærket, at det måtte anses for betænkeligt, at der i det pågældende nævn deltog repræsentanter for to hyrevognsorganisationer.

Indenrigsministeriets skrivelse af 23. juli 1990 til en faglig organisation og et amtsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1989/1128/1300-1