91.1.3. Om borgmesterens valgperiode

20-12-1991

Udtalt, at der ikke ved valg af borgmester kan træffes beslutning om, at valget skal gælde for en kortere periode end den kommunale valgperiode, jf. styrelseslovens § 6, stk. 6. En beslutning om tidsbegrænsning af borgmesterens valgperiode vil således ikke være retligt bindende, uanset om borgmesteren har tiltrådt beslutningen.

En afkortning af valgperioden kan alene finde sted, såfremt kommunalbestyrelsen skønner, at der er rimelig grund til at imødekomme en ansøgning fra borgmesteren i henhold til styrelseslovens § 7, stk. 2, om fritagelse for hvervet for resten af funktionsperioden.

Endvidere udtalt, at en henvisning til en indgået aftale om tidsbegrænsning af en borgmesters valgperiode efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke i sig selv er en rimelig grund til at fritage borgmesteren for dennes hverv. På den anden side kan det forhold, at der foreligger en sådan aftale, heller ikke i sig selv afskære kommunalbestyrelsen fra af andre grunde at imødekomme en ansøgning om fritagelse for borgmesterhvervet.

Indenrigsministeriets skrivelse af 20. december 1991 til et byrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1991/1071/1110-1