91.1.4. Om amtsrådets, udvalgenes og medlemmets mulighed for at få tilvejebragt oplysninger til brug for stillingtagen til en sag

27-06-1991

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet, at det tilkom udvalgene og amtsrådet inden for vide rammer at afgøre, om der forelå det fornødne beslutningsgrundlag for en stillingtagen til en sag.
Det enkelte medlem kunne ikke - ud over hvad der var vedtaget eller sædvanemæssigt gjaldt i amtskommunen - ved henvendelse til amtskommunens administration eller institutioner søge tilvejebragt bestemte oplysninger. Såfremt et medlem ønskede, at der indhentedes oplysninger eller udarbejdedes notater i en sag, uden at vedkommende udvalg eller amtsrådet havde truffet beslutning herom, måtte begæring herom fremsættes over for amtsborgmesteren. Hvis et medlem fandt, at det foreliggende materiale var åbenbart utilstrækkeligt som beslutningsgrundlag, måtte medlemmet fremsætte forslag om, at der blev tilvejebragt nærmere angivne yderligere oplysninger, eller at sagen blev undergivet udvalgsbehandling med henblik på at få belyst sagen. Såfremt et sådant procedureforslag blev forkastet, måtte medlemmet i givet fald stemme imod eller undlade at stemme for beslutningen med den begrundelse, at beslutningsgrundlaget var utilstrækkeligt, samt forlange at få tilført beslutningsprotokollen en bemærkning herom.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. juni 1991 til et amtsrådsmedlem 
- 1.k.kt., j.nr. 1991/1073/1400-1