91.1.7. Om delegation af kompetencen til læreransættelser til et udvalg bestående af formanden for kulturudvalget, kæmneren og skoledirektøren

11-04-1991

Undervisnings— og Forskningsministeriet havde anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse over en kompetencefordelingsplan for Brovst Kommune, ifølge hvilken ansættelse af lærere var delegeret til et ansættelsesudvalg bestående af formanden for kulturudvalget, kæmneren og skoledirektøren.

Efter folkeskolelovens 39 a, stk. 2, nr. 2, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om ansættelse og afskedigelse af ledere og lærere. Ansættelse sker efter indstilling fra vedkommende skolebestyrelse. Det forhold, at kommunalbestyrelsen i loven er angivet som kompetencebærer, indebærer imidlertid ikke — medmindre andet er fastsat eller forudsat i loven — at der gælder noget krav om, at kompetencen skal udøves af kommunalbestyrelsen.

Ifølge § 18 i lov om kommunernes styrelse varetager økonomiudvalget bl.a. den umiddelbare forvaltning af kommunens løn—og personaleforhold. Økonomiudvalget er således personaleudvalg og dermed generelt ansvarlig for personaleforvaltningen. Dette betyder ikke, at økonomiudvalget er afskåret fra at overlade det til borgmesteren eller administrationen at træffe særlige kategorier af afgørelser. Derimod kan økonomiudvalget ikke overlade personaleforvaltende opgaver eller dele heraf, fx personaleansættelser, til et stående udvalg, idet der i loven er gjort op med den udvalgsmæssige placering af denne funktion. De berørte stående udvalg er dog ikke hermed afskåret fra indflydelse. I en personalesag af væsentlig betydning for et stående udvalg må det pågældende udvalg have lejlighed ti]. at udtale sig, jf. § 21, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

Som det fremgår af foranstående, har kulturudvalget ingen selvstændig beføjelse vedrørende personaleforvaltende opgaver. Kommunalbestyrelsen — eller økonomiudvalget — kan imidlertid generelt eller i konkrete tilfælde træffe beslutning om en fremgangsmåde, der inddrager kulturudvalget. 

Kommunalbestyrelsen vil også kunne tilrettelægge de administrative funktioner, der hører under økonomiudvalget og de stående udvalg, på en sådan måde, at der anvendes kollegiale arbejdsformer, jf. §

17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. I henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse kan kommunalbestyrelsen således nedsætte et særligt ansættelsesudvalg under økonomiudvalget, hvortil økonomiudvalget ved delegation kan overdrage sin beslutningsret.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse kan den i den pågældende kommune tilrettelagte ordning, hvorefter læreransættelser ved delegation er overladt til et ansættelsesudvalg bestående af kulturudvalgsformanden, kæmneren og skoledirektøren, således ikke anses for i strid med lovgivningen.


Indenrigsministeriets brev af 11. april 1991 til Undervisnings- og Forskningsministeriet
- 1.k., j.nr. 1991/1011/18-6