91.1.8. Om valget af en kommunalt ansat som 1. viceborgmester

24-01-1991

En borger havde klaget til ombudsmanden over valget af en kommunalt ansat som 1. viceborgmester i en kommune. 

Ombudsmanden udtalte blandt andet: 

Hovedproblemet i sagen var, om en kommunalt ansat kunne vælges som viceborgmester. Borgmesteren var øverste leder af kommunens administration, og det var fast antaget, at en kommunalt ansat - i medfør af almindelige retsgrundsætninger om generel inhabilitet - ikke samtidig kan være borgmester. (Efterfølgende er denne grundsætning blevet lovfæstet i § 6, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, der blev indføjet ved lov nr. 231 af 2. april 1997.)

§ 33 i lov om kommunernes styrelse indebar, at viceborgmesteren i tilfælde af borgmesterens forfald overtog ikke blot borgmesterens rolle som mødeleder ved kommunalbestyrelsesmøderne, men også funktionen som øverste chef for den administrative kommunalforvaltning. Ikke ethvert tilfælde af borgmesterens midlertidige forfald indebar, at viceborgmesteren overtog den administrative ledelse. Dette skete kun, hvis borgmesteren (eller evt. kommunalbestyrelsen) skønnede, at borgmesteren ikke kunne tage ansvaret for den administrative ledelse under sit fravær. 

En kommunalt ansat viceborgmester, som i borgmesterens forfald havde overtaget den administrative ledelse af kommunen, kunne tænkes at komme i situationer, hvor vedkommende er speciel inhabil. Da en viceborgmester kun undtagelsesvis ville komme til at overtage den administrative ledelse og kun for kortere perioder, måtte speciel inhabilitet imidlertid antages at forekomme langt sjældnere for en kommunalt ansat viceborgmester, end tilfældet ville være for en kommunalt ansat borgmester.

På denne baggrund kunne den almindelige regel, hvorefter kommunalt ansat som følge af generel inhabilitet var udelukket fra at være borgmester, ikke udstrækkes til også at gælde for posten som viceborgmester.  Opstod der under viceborgmesterens eventuelle overtagelse af den administrative ledelse tilfælde af speciel inhabilitet, kunne den pågældende ikke deltage i beslutningsproceduren, som enten måtte udskydes eller overtages af 2. viceborgmester. 

Ombudsmanden fandt herefter ikke grundlag for tilsynsrådets standpunkt, hvorefter en kommunalt ansat lovligt var blevet valgt som 1. viceborgmester.

 

Skr. af 24. januar 1991 fra Folketingets Ombudsmand til en borger, ombudsmanden j.nr. 1990-803-42