91.6.1. Den kommunale revisions uafhængighed

22-06-1991

Udtalt, at det følger af almindelige retsgrundsætninger, at den kommunale revision må være uafhængig af kommunen for at kunne varetage sine opgaver, jf. herved også bestemmelsen i styrelseslovens § 42, stk. 1, 2. pkt., hvorefter afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke.

Kravet om den kommunale revisions uafhængighed indebærer, at revisionen ikke må deltage i eller tage medansvar for beslutninger, hvorved revisionens stilling som uafhængig revision vil kunne bringes i fare, sml. herved § 6 i bekendtgørelse nr., 125 af 28. februar 1989 om statsautoriserede revisorers virksomhed og § 6 i bekendtgørelse nr. 126 af samme dato om registrerede revisorers virksomhed og forretningsbetingelser. Uafhængighedskravet indebærer endvidere, at den kommunale revisions hovedopgave i forhold til kommunen skal være at udøve egentlig revisionsvirksomhed. Det påhviler den kommunale tilsynsmyndighed, der har godkendt revisionen, at føre tilsyn med, at disse krav overholdes.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse er den kommunale revision ikke afskåret fra at påtage sig at yde rådgivning og assistance til en kommune på andre felter end det revisions- og regnskabsmæssige, medmindre opgaverne har en sådan karakter eller omfang, at den kommunale revisions stilling som uafhængig revision bringes i fare.

Indenrigsministeriet fandt på baggrund af det af Kommunernes Revisionsafdeling oplyste om arten og omfanget af den bygherrerådgivning, som revisionsafdelingen udfører for kommuner, ikke grundlag
for generelt at fastslå, at rådgivnings- og assistanceopgaverne har et sådant indhold, at de er uforenelige med udførelsen af den kommunale revision. Ministeriet lagde herved især vægt på, at revisionsafdelingen ikke i forbindelse med bygherrerådgivningen påtager sig et medansvar for de beslutninger, som det efter lovgivningen påhviler revisionen at efterprøve, samt at revisionsafdelingen ikke udfører administrative opgaver i de reviderede kommuner.

Indenrigsministeriets skrivelse af 22. juni 1991 til en boligfond
- 1. k.kt. J.nr. 1990/1019-46