91.6.4. Om den kommunale revisions uafhængighed af kommunen

22-07-1991

Det følger af almindelige retsgrundsætninger, at den kommunale revision må være uafhængig af kommunen for at kunne varetage sine opgaver, jf. herved også bestemmelsen i § 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke.

Kravet om den kommunale revisions uafhængighed indebærer, at revisionen ikke må deltage i eller tage medansvar for beslutninger, hvorved revisionens stilling som uafhængig revision vil kunne bringes i fare. Uafhængighedskravet indebærer endvidere, at den kommunale revisions hovedopgave i forhold til kommunen skal være at udøve egentlig revisionsvirksomhed. Det påhviler den kommunale tilsynsmyndighed, der har godkendt revisionen, at føre tilsyn med, at disse krav overholdes.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse er den kommunale revision ikke afskåret fra at påtage sig at yde rådgivning og assistance til en kommune på andre felter end det revisions— og regnskabsmæssige, medmindre opgaverne har en sådan karakter eller omfang, at den kommunale revisions stilling som uafhængig revision bringes i fare, jf. ovenfor om kravene til den kommunale revision.

Indenrigsministeriet udtalte sig herefter om, hvorvidt Kommunernes Revision i sin revisionsvirksomhed opfyldte de ovennævnte krav til den kommunale revisions uafhængighed.

§ 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse er efterfølgende blevet affattet på ny ved lov nr. 510 af 6. juni 2007.


Indenrigsministeriets brev af 22. juli 1991 til en boligfond
- 1. k.kt., j.nr. 1990/1019-46