92.1.1. Om bemyndigelse til at udforme en udtalelse til den kommunale tilsynsmyndighed

18-03-1992

Udtalt, at hvis der i forbindelse med amtsrådets behandling af et udkast til besvarelse af en høring fra Indenrigsministeriet fremkommer sådanne ændringsforslag eller bemærkninger til udkastet, at det ikke er muligt på mødet at nå frem til en affattelse af besvarelsen, må nyt udkast til besvarelse forelægges amtsrådet i et kommende møde. Er der imidlertid alene tale om enkelte, konkrete ændringer, der ikke kan foretages på mødet på grund af manglende oplysninger eller lignende, kan amtsrådet efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke være afskåret fra at bemyndige amtsborgmesteren eller vedkommende udvalg til at foretage sådanne nærmere angivne ændringer, medmindre disse må anses for at være af væsentlig betydning for besvarelsen.

I denne forbindelse henvist til Preben Espersen, Delegation i kommunestyret (1985), side 40, hvor det er anført, at det, selv hvor der må antages at gælde et delegationsforbud, næppe kan være ganske udelukket, at rent udfyldende detailbeslutninger overlades til andre. Endvidere henvist til betænkning nr. 894/1980 om kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v., side 125 f., hvor det er anført, at sådanne situationer ikke bør beskrives som en delegation, men som en bemyndigelse til afslutning af en sag, idet beslutningsretten er konkretiseret og har sammenhæng med noget mere (praktisk) udførende.

På denne baggrund fandt Indenrigsministeriet ikke, at amtsrådet havde handlet ulovligt ved på et møde at have overladt det til økonomiudvalget at foretage en nærmere angiven ændring i det i øvrigt af amtsrådet vedtagne forslag til besvarelse. Da der var tale om amtsrådets afgivelse af en udtalelse over for en anden myndighed, har det dog påhvilet amtsborgmesteren at sikre, dels at medlemmerne på amtsrådets møde havde mulighed for at få tilført beslutningsprotokollen en afvigende mening med henblik på medsendelse til Indenrigsministeriet, dels at medlemmerne efterfølgende blev orienteret om den endelige affattelse af amtsrådets besvarelse i sagen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 18. marts 1992 til et amtsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1992/1070/025-1