92.1.3. Kompetenceforholdet mellem kommunalbestyrelsen/økonomiudvalget og de stående udvalg i sager om ansættelse af medarbejdere i socialforvaltningen

13-07-1992

Udtalt, at økonomiudvalget i henhold til den kommunale styrelseslovs § 18, stk. 3, er generelt ansvarlig for personaleforvaltningen inden for samtlige kommunens områder. Økonomiudvalget kan således ikke overlade personaleforvaltningen eller dele af denne til et stående udvalg. De stående udvalg er dog ikke afskåret fra indflydelse på personalesagerne, idet personalesager kan have en snæver sammenhæng med løsningen af et stående udvalgs opgaver, således at det efter den kommunale styrelseslov § 21, stk. 2, påhviler økonomiudvalget at inddrage det berørte udvalg. Økonomiudvalget kan endvidere fastlægge en fremgangsmåde, hvorefter et stående udvalg for nærmere angivne stillingskategoriers vedkommende foretager indstilling til økonomiudvalget, eventuelt efter forudgående samtaler med ansøgerne.

Endvidere udtalt, at kommunalbestyrelsen efter § 2, stk. 2, i den sociale styrelseslov er afskåret fra at behandle og tage stilling til de sociale ydelser, som vedkommende stående udvalg træffer afgørelse om at tildele bestemte borgere. I tilfælde, hvor den sociale ydelse til borgeren består i antagelse af en person til at udfore et bestemt hverv, uden at der herved etableres et ansættelsesforhold til kommunen, vil sagen, herunder aftaleindgåelsen med den pågældende person, således ikke kunne behandles i kommunalbestyrelsen. Dette vil typisk være tilfældet, nar der til det pågældende hverv ikke er knyttet en arbejdsforpligtelse målt i timetal.

Derimod kan selve det forhold, at en ansættelse af kommunalt personale er begrundet i bistandslovens bestemmelser, efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke medføre, at ansættelsen henhører under vedkommende stående udvalg. Spørgsmålet om, hvorvidt der skal ansættes kommunalt personale til opfyldelse af bestemmelserne i bistandsloven må derfor på sædvanlig måde forelægges økonomiudvalget.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse skal kommunalbestyrelsen således tage stilling til spørgsmål om ansættelse af medarbejdere inden for socialforvaltningen, herunder "hjemme hos" -socialrådgivere. Afgørelserne i personalesagerne kan være overladt til økonomiudvalget, borgmesteren eller forvaltningen. I forbindelse med forelæggelsen af en sag om ansættelse af en medarbejder inden for social forvaltningen vil vedkommende udvalg - i anonymiseret form - kunne henvise til den eller de sociale sager, som efter udvalgets opfattelse kan begrunde ansættelsen.

Vedrørende den konkrete sag om socialudvalgets ansættelse af en "hjemme hos" -socialrådgiver, der var baggrunden for den generelle forespørgsel til Indenrigsministeriet, fandt ministeriet, at der var tale om etablering af et egentligt ansættelsesforhold til kommunen. Ministeriet henviste herved til de i betænkning nr. 1049/1985 om det kommunale løntilsyn, side 42 f, angivne vejledende momenter for vurderingen af, om der foreligger et ansættelsesforhold til kommunen. Ministeriet fandt derfor, at socialudvalget ikke havde været berettiget til at træffe beslutning om ansættelsen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 13. juli 1992 til et byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1992/1072/747-1