92.2.1. Spørgsmål om inhabilitet for formand og øvrige medlemmer af bestyrelsen for et aktieselskab ved kommunalbestyrelses behandling af visse sager vedrørende selskabet

12-11-1992

Udtalt, at selvom udfaldet af en sag om afholdelse af vejledende folkeafstemning om salg af en kommunes aktier i et forsyningsselskab ikke i sig selv er afgørende for kommunens fortsatte ejerskab af selskabet og dermed for kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer af selskabets bestyrelse, vil både borgmesteren og de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af bestyrelsen for selskabet - og som modtager et honorar herfor - have en sådan økonomisk interesse i udfaldet af sagen, at de vil være inhabile efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Endvidere udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der er formand for bestyrelsen for et aktieselskab, har en sådan tilknytning til dette, herunder en sådan forpligtelse til at varetage selskabets interesser, at den pågældende som udgangspunkt vil være inhabil i forhold til alle sager i kommunen, i hvis udfald selskabet har en særlig interesse, jf. for private selskaber forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og for offentligt ejede selskaber § 3, stk. 1, nr. 5. Udgangspunktet vil kunne modificeres, når de i forvaltningslovens § 3, stk. 2, anførte betingelser er opfyldt.

Hvad angår de øvrige medlemmer af det pågældende aktieselskabs bestyrelse, som tillige er kommunalbestyrelsesmedlemmer, bemærket, at ministeriet er mest tilbøjeligt til at anse de pågældende, der i henhold til aktionæroverenskomsten udpeges af kommunalbestyrelsen, for valgt med henblik på i selskabsbestyrelsen at varetage kommunens interesser. De pågældende vil derfor som udgangspunkt ikke være inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende aktieselskabet. Indebærer sagen en stillingtagen til de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmers handlinger eller undladelser som bestyrelsesmedlemmer, vil inhabilitet dog kunne foreligge, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Indenrigsministeriets skrivelse af 12. november 1992 til en kommunalbestyrelse
- 4. k.kt. j.nr. 1992/122/157-2