92.2a.2. Om inhabilitet ved deltagelse i forhandlingstaktiske drøftelser om en aftale mellem en kommune og en amtskommune

17-07-1992

Det antages, at det forhold, at en person som indehaver af flere offentlige hverv har beskæftiget sig med en sag i én sammenhæng, normalt ikke bevirker inhabilitet, når vedkommende i forbindelse med varetagelsen af andet offentligt hverv på ny beskæftiger sig med sagen, jf. Folketingstidende 1985/86, tillæg A, sp. 121. Hvis den, der har behandlet sagen i ét hverv, derved i særlig grad har identificeret sig med afgørelsen enten personligt eller på organets vegne, taler dette imidlertid for inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, medmindre den pågældende i det andet hverv efter loven er interesserepræsentant for det organ, der har truffet den første afgørelse.

I tilfælde, hvor der er tale om privatretlige dispositioner, vil et amtsrådsmedlem, der samtidig er kommunalbestyrelsesmedlem i den kommune, som amtskommunen indgår aftale med, normalt ikke have en en sådan interesse i sagens udfald, at vedkommende må anses for inhabil. Hvis amtsrådsmedlemmet imidlertid ved forhandlinger har optrådt som repræsentant for kommunens privatretlige, overvejende økonomiske interesser, må den pågældende anses for inhabil ved amtsrådets behandling af sagen, jf. John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer.

Et amtsrådsmedlems deltagelse i amtskommunens forhandlingstaktiske drøftelser måtte efter Indenrigsministeriets opfattelse sidestilles med en repræsentation af amtskommunen i forbindelse med forhandlinger. Som følge heraf måtte det antages, at et amtsrådsmedlem, der tillige var kommunalbestyrelsesmedlem, og som deltog i amtskommunens drøftelser af forhandlingsoplæg og/eller -mandat vedrørende en eventuel aftaleindgåelse med vedkommende kommune, var inhabilt ved behandlingen af sagen i kommunen. 

Tilsvarende ville et amtsrådsmedlem, der tillige var kommunalbestyrelsesmedlem, og som havde deltaget i kommunens forhandlingstaktiske drøftelser vedrørende en aftaleindgåelse med amtskommunen, være inhabilt ved behandlingen af sagen i amtskommunen. I tilfælde, hvor en person både var medlem af kommunalbestyrelsen og amtsrådet, kunne den pågældende således selv beslutte, hvorvidt vedkommende ønskede at deltage i aftaleforhandlingerne på kommunens eller amtskommunens side med den virkning, at den pågældende herefter var inhabil ved behandlingen af sagen i den (amts)kommune, der er forhandlingsmodpart i sagen.

Indenrigsministeriet udtalte sig herefter om spørgsmålet om inhabilitet og sagsindsigt for amtsrådsmedlemmer, der også var medlemmer af en daværende kommuneforenings bestyrelse, i sager vedrørende relationer mellem amtskommunen og kommuneforeningen.

 

Indenrigsministeriets brev af 17. juli 1992 til Kommunernes Landsforening
- 1.k.kt., j.nr. 1992/1073/040-1