92.3.2. Erstatning og bod i forbindelse med en mageskifteaftale

06-04-1992

Meddelt, at Indenrigsministeriet ikke har fundet grundlag for at ophæve et tilsynsråds beslutning om at anlægge erstatningssag mod et byrådsmedlem, der i byrådet havde stemt for en beslutning om at indgå en mageskifteaftale med en privat erhvervsvirksomhed, og at ministeriet heller ikke havde fundet grundlag for at nedsætte den bod på 30.000 kr., som tilsynsrådet havde fastsat som betingelse for at frafalde sagsanlægget.

Ministeriet fandt, at byrådets beslutning om indgåelse af mageskifteaftalen var en uforsvarlig disposition, som kunne tilregnes klageren som uagtsom, og at kommunens tab på ca. 13,5 mio. kr., der var en følge af den indgåede mageskifteaftale, måtte anses for påregneligt.

Ministeriet kunne ikke give klageren medhold i forskellige klager over tilsynsrådets sagsbehandling m.v., bortset fra en klage over, at tilsynsrådet ikke havde foretaget partshøring af klageren, efter at tilsynsrådets sagsbehandling havde skiftet karakter fra at vedrøre spørgsmålet om lovligheden af byrådets beslutning til at vedrøre erstatningsansvaret for de enkelte byrådsmedlemmer, som havde stemt for beslutningen. På dette punkt fandt ministeriet ikke, at tilsynsrådet havde opfyldt sin pligt til at foretage partshøring, som foreskrevet i forvaltningslovens § 19.

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. april 1992 til et fhv. byrådsmedlem
- 2. k.kt. j.nr. 1990/1125/1216-1