92.3.7. Vedrørende kommuners mulighed for at finansiere forbrugeres udgifter i forbindelse med overgang til fjernvarme samt forbrugeres udgifter til energibesparende foranstaltninger

17-12-1992

Udtalt, at kommuner i medfør af de almindelige offentligretlige retsgrundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse kan engagere sig i kollektiv varmeforsyning.

På baggrund af Indenrigsministeriets tidligere praksis endvidere udtalt, at der ikke er grundlag for at antage, at en fjernvarmeforsyningsvirksomhed med kommunal deltagelse er afskåret fra - som et accessorium til forsyningsvirksomheden - at tilbyde sine egne potentielle kunder en finansieringsordning for kundernes tilslutnings- og installationsudgifter, herunder udgifter til tilslutningsafgift, i forbindelse med konvertering til kollektiv fjernvarmeforsyning.

I den konkrete sag blev den pågældende finansieringsordning ikke tilbudt til det kommunale kraftvarmeselskabs egne mulige aftagere, men derimod til de potentielle kunder hos kraftvarmeselskabets aftagere, de lokale fjernvarme- og distributionsselskaber.

Indenrigsministeriet fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at dette forhold i sig selv udelukkede, at kraftvarmeselskabet kunne engagere sig i den omhandlede finansieringsordning vedrørende forbrugernes tilslutnings- og installationsudgifter, såfremt kraftvarmeselskabet havde en saglig interesse i at etablere en sådan ordning, f.eks. fordi kraftvarmeselskabets afsætning og/eller indtjening herved kunne øges.

Udtalt, at retsstillingen på dette område imidlertid ikke er klar, hvorfor det samtidig blev henstillet til Energiministeriet at overveje behovet for en nærmere lovgivning på området.

Endvidere udtalt, at en kommune ikke på ulovbestemt grundlag kan bidrage til finansiering af forbrugeres investeringer i energibesparende foranstaltninger, som ikke har karakter af nødvendige tilslutnings- og installationsarbejder i forbindelse med omstilling til fjernvarmeforsyning, idet en sådan virksomhed ikke kan antages at knytte sig accessorisk til kommunens varmeforsyningsopgave.

Herudover udtalt, at en yderligere forudsætning for kommunal deltagelse i en finansieringsordning er, at ordningen - i det omfang denne i øvrigt er lovlig - administreres efter almindelige forvaltningsretlige principper, ikke strider mod anden lovgivning og er økonomisk forsvarlig.

Endelig udtalt, at kommuner, der deltager i et kollektivt varmeforsyningsanlæg, har låneadgang til de udgifter til en finansieringsordning, som det kollektive varmeforsyningsanlæg lovligt kan afholde.

Indenrigsministeriets skrivelse af 17. december 1992 til et tilsynsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1992/1125/025-1