92.5.4. Om diæter til medlemmer af et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen

04-11-1992

Udtalt efter drøftelse med Undervisningsministeriet, at der ikke i folkeskoleloven er hjemmel til at udbetale diæter til medlemmer af et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen, som kan oprettes efter folkeskolelovens § 39 g, stk. 3.

Endvidere udtalt, at det i relation til spørgsmålet om muligheden for at yde diæter m.v. i henhold til den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 3, er afgørende, hvorledes reglerne om medlemmernes udpegning er udformet. Diæter m.v. kan kun ydes, hvis det efter disse regler er kommunalbestyrelsen, der udpeger medlemmerne - eventuelt efter ikke-bindende indstilling. Medlemmer, der er ansat ved en skole, kan alene tillægges diæter, hvis de pågældende ikke er valgt i deres egenskab af ansatte og dermed vederlægges for varetagelsen af hvervet på anden måde.

Indenrigsministeriets skrivelse af 4. november 1992 til et byråd
- 4. k.kt. j.nr. 1992/1333/265-1