92.8.12. Opkrævning af gebyrer og renter fra andre kommuner ikke-rettidig betaling af refusion efter bistandsloven

24-09-1992

En kommune anmodede om at få oplyst, om kommunen kunne opkræve renter og gebyrer fra andre kommuner ved ikke-rettidig betaling af refusion efter bistandslovens §§ 11 og 47.

Indenrigsministeriet oplyste, at betingelserne for, at en kommunalbestyrelse kan træffe beslutning efter gebyrloven, jf. lov nr. 939 af 27. december 1991, (senere lovbekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 2018) om opkrævning af dels gebyrer til udsendelse af rykkerskrivelser, dels morarenter ved ikke-rettidig betaling af kommunens krav, bl.a. er, at der ikke i den øvrige lovgivning er fastsat særlige regler om opkrævning af de omhandlede gebyrer og morarenter, og at kommunens krav i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Socialministeriet oplyste bl.a., at der ikke i Socialministeriets lovgivning var hjemmel for kommunerne til at afkræve gebyrer eller renter, herunder morarenter, fra andre kommuner, og at kommunernes refusionskrav efter bistandslovens §§ 11 og 47 ikke var tillagt udpantningsret i lovgivningen.

Det fulgte således af ovenstående, at der ikke var hjemmel – hverken i sociallovgivningen eller i nævnte gebyrlov – til at opkræve gebyrer eller renter fra andre kommuner ved ikke-rettidig betaling af refusion efter bistandslovens §§ 11 og 47.

Opmærksomheden henledes på, at der i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022) findes regler om mellemkommunal refusion.

Opmærksomheden henledes endvidere på Indenrigsministeriets brev af 8. juli 1997, der findes i resumédatabasen som 97.8.10.

Indenrigsministeriets brev af 24. september 1992 til en kommune
- 2.k.kt., j. nr. 1992/1171/711-1