92.8.7. Om anbringelse af en amtskommunes midler i et holdingaktieselskab

29-10-1992

Et amtsråd havde underrettet Indenrigsministeriet om den situation, der var opstået
for amtskommunen som følge af betalingsstandsningen den 19. august 1992 i Hafnia
Holding A/S. Amtskommunen henviste herved til, at amtskommunen den 18. februar
1992 havde optaget et udlandslån på 85 mio. DM, overvejende til afløsning af et udlandslån på 72 mio. DM, der forfaldt den 27 november 1992. For den mellemliggende
periode blev de 72 mio. DM anbragt i Hafnia Holding A/S.

Efter § 44 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 483 af 21. juni 1991)
skulle midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skulle foreligge kontant,
indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer
eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

Indenrigsministeriet henviste bl.a. til, at der i den kommenterede kommunale styrelseslov ved Preben Espersen m.fl. (1991) bl.a. var anført følgende om bestemmelsen i §
44:

”Bestemmelsen indeholder en efter ordlyden udtømmende angivelse af, hvorledes en
kommunes midler kan anbringes. Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at en kommune yder lån til foreninger eller selvejende institutioner eller andre med henblik på
at fremme bestemte formål, forudsat at kommunen efter almindelige kommunalfuldmagtsregler lovligt kan støtte den pågældende aktivitet.”

Det bemærkedes herved, at der ikke med anbringelsen af de 72 mio. DM i Hafnia Holding A/S støttedes en aktivitet, som amtskommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt kunne støtte, eller i øvrigt varetoges en kommunal opgave.

På denne baggrund fandt ministeriet, at amtskommunens anbringelse af 72 mio. DM i
Hafnia Holding A/S var i strid med bestemmelsen i § 44 i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriets brev af 29. oktober 1992 til et amtsråd
- 1.k., j.nr. 1992/1079/0150-1