93.2.1. Om inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer ved behandlingen af klager over afgørelser truffet af folkeoplysningsudvalg

08-02-1993

Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der har deltaget i en afgørelse i folkeoplysningsudvalget, vil være inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af en klage over denne afgørelse i medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Justitsministeriet, som senere fik forelagt inhabilitetsspørgsmålet, tilsluttede sig Indenrigsministeriets opfattelse og anførte i konklusionen i et notat, der blev fremsendt med brev af 11. december 1992, bl.a. følgende:

"Folkeoplysningsudvalgene synes efter forarbejderne at være etableret med henblik på at tilvejebringe myndigheder med en ganske omfattende selvstændighed. Udvalgene sammensættes således, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke er i flertal, og de øvrige repræsentanter i udvalget skal efter loven repræsentere og varetage særlige folkeoplysningsinteresser. Der er ved loven således ikke etableret et organ, der skal have en stilling, som minder om den, der tilkommer et kommunalt udvalg.

I besvarelsen af spørgsmål 89 er det udtrykkeligt nævnt, at der med den kompetencefordeling og udnævnelsesprocedure lovforslaget forudsatte, ville opstå spørgsmål om inhabilitet, hvis forslaget blev ændret således, at repræsentationen for kommunalbestyrelsen ikke vælges uden for denne, men kommunalbestyrelsesmedlemmer direkte - således som det blev tilfældet ved lovens endelige vedtagelse - skulle have sæde i folkeoplysningsudvalget.

Navnlig under hensyn til udformningen af lovens kompetencebestemmelser, til lovens forudsætning om, at udvalgene sikres en betydelig selvstændighed og til, at reglerne om klage ikke blev ændret i forbindelse med ændringen af reglerne om sammensætningen af folkeoplysningsudvalget, er Justitsministeriet mest tilbøjelig til at mene, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der samtidig er indvalgt i folkeoplysningsudvalget, ikke vil kunne deltage i kommunalbestyrelsens behandling af klager over folkeoplysningsudvalgets afgørelser efter loven.

Justitsministeriet kan i øvrigt tilslutte sig Indenrigsministeriets udtalelse med hensyn til retsstillingen for det medlem af kommunalbestyrelsen, der samtidig er medlem af folkeoplysningsudvalget, men som ikke har deltaget i den konkrete afgørelse, der er påklaget til kommunalbestyrelsen.

Den pågældende er ikke i almindelighed inhabil ved behandlingen af klagesagen, medmindre sagen har en sådan sammenhæng med andre sager, hvori den pågældende som medlem af udvalget har truffet afgørelse, at der foreligger inhabilitet efter bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder, som gør, at den pågældende ikke bør medvirke ved behandlingen af klagesagen."

Indenrigsministeriets breve af 28. januar 1992 og 8. februar 1993 til en kommunalbestyrelse
- 4. k.kt. j.nr. 1991/122/0306-2 og 1993/122/161-3