93.2.2. Udvalgsmedlem ikke afskåret fra at udføre arbejde som underentreprenør for en hovedentreprenør, der ved en indbudt licitation fik overdraget et kommunalt anlægsarbejde

29-01-1993

Udtalt, at det følger af § 29, stk. 1, i den kommunale styrelseslov, at et udvalgsmedlem ikke mod betaling må yde en præstation til den gren af kommunens forvaltning, der forestås af vedkommende udvalg, på grundlag af en bunden (ikke-offentlig) licitation, medmindre forholdene særligt taler herfor, og kommunalbestyrelsen har godkendt, at en aftale indgås uden forudgående offentlig licitation.

I det foreliggende tilfælde havde udvalgsmedlemmet ikke indgået aftale med kommunen om en præsentation til den gren af kommunens forvaltning, der blev forestået af vedkommende udvalg. Aftalen var indgået mellem kommunen og en hovedentreprenør, og udvalgsmedlemmet havde alene - som underentreprenør - indgået en aftale med hovedentreprenøren. Der opstod således ikke noget retsforhold mellem kommunen og det pågældende udvalgsmedlem.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse er et udvalgsmedlems entreprisearbejde for en hovedentreprenør eller leverancer til en hovedleverandør, der har indgået aftale med kommunen, derfor ikke omfattet af bestemmelsen i S 29, stk. 1, i styrelsesloven.

Endvidere udtalt, at de samme hensyn som de, der ligger bag bestemmelsen i § 29, stk. 1, må føre til, at der på ulovbestemt grundlag må antages at gælde tilsvarende begrænsninger i tilfælde, hvor et udvalgsmedlem ikke er aftalepartner i forhold til kommunen, men dog har en væsentlig økonomisk interesse i den virksomhed, som indgår aftalen, jf. herved den kommenterede kommunale styrelseslov ved Preben Espersen m.fl., 1991, side 146. Det tilsvarende må formentlig antages at gælde i tilfælde, hvor en kommune uden offentlig licitation indgår en aftale med en hovedentreprenør eller hovedleverandør, såfremt et udvalgsmedlem på forhånd er sikret en underentreprise eller underleverance, der udgør en væsentlig del af den samlede entreprise eller leverance.

Endvidere bemærket, at bestemmelsen i § 29, stk. 1 - som angivet i lovbemærkningerne - ikke er udtømmende, idet en kommune lovligt kan beslutte at stille strengere krav til de former, hvorunder kommunalbestyrelsesmedlemmer kan indgå aftaler om leverancer m.v. til kommunen.

Endelig bemærket, at et udvalgsmedlem normalt vil være afskåret fra at deltage i udvalgets eller kommunalbestyrelsens behandling af en sag om udbud af arbejder, leverancer m.v., såfremt den pågældende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1. Et udvalgsmedlem vil som følge heraf kunne være inhabilt, uanset at den pågældende alene optræder - eller kan påregnes at optræde - som underentreprenør eller underleverandør.

I den konkrete sag fandt Indenrigsministeriet ikke, at udvalgsmedlemmet var afskåret fra at udføre arbejdet som underentreprenør for den hovedentreprenør, der af kommunen fik overdraget arbejdet.

Indenrigsministeriets brev af 29. januar 1993 til en forening
- 1. k.kt. j.nr. 1992/1073/357-1