93.3.3. Om udskillelse af kommunens opgaver til et aktieselskab med bestemmende indflydelse for kommunen

09-06-1993

En kommune ville ikke lovligt kunne udskille et kommunalt selskabs opgaver og dertil knyttede kommunale midler i et aktieselskab, såfremt kommunen bevarede bestemmende indflydelse i selskabet gennem sin aktiepost. Ministeriet bemærkede i denne forbindelse, at det ikke havde nogen betydning, hvorledes selskabets bestyrelse blev sammensat, såfremt kommunen i kraft af sin aktiebesiddelse kunne udøve bestemmende indflydelse i selskabet.

En kommunalbestyrelse kunne således ikke ved at drive en kommunal virksomhed i privatretlig organisationsform (A/S, ApS m.v.) frigøre sig fra de kommunale styrelsesregler, herunder kompetence- og ansvarsreglerne, reglerne om mindretalsbeskyttelse, revision, løntilsyn m.m., samt øvrige forvaltningsretlige regler, navnlig offentlighedsloven og forvaltningsloven.

I visse tilfælde kunne der dog foreligge særlige hensyn, der kunne begrunde, at en kommunalbestyrelse varetog en kommunal virksomhed i privat selskabsform, f.eks. ved kommunal forsyningsvirksomhed (affaldsbortskaffelse, el- og varmeforsyning m.v.). Bortset fra sådanne tilfælde ville det imidlertid være udtryk for en omgåelse af reglerne i den kommunale styrelseslovgivning m.v., hvis kommunalbestyrelsen udskilte en opgave og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab og samtidig bevarede rådigheden over opgavevaretagelsen. 

Indenrigsministeriet kunne således tilslutte sig tilsynsrådets udtalelse, hvorefter en bestemt kommune ikke lovligt ville kunne udskille et kommunalt trafikselskabs opgaver og dertil knyttede kommunale midler i et aktieselskab, såfremt kommunen bevarede bestemmende indflydelse i selskabet gennem sin aktiepost.

Indenrigsministeriet har udtalt dette, dels i Indenrigsministeriets brev af 9. juni 1993 til en bestemt kommune, dels i indenrigsministerens besvarelse den 17. juni 1993 af et spørgsmål stillet af et folketingsmedlem.

Indenrigsministeriets udtalelse af 9. juni 1993 til en kommune
– 1.k.kt., j.nr. 1993/1077/851-1

 

Indenrigsministerens besvarelse den 17. juni 1993 af spørgsmål nr. S 965 stillet af et folketingsmedlem,
- 1. k. j. nr. 1993/1077/851-1