93.8.1. Om en kommunalbestyrelses mulighed, for at fastsætte gebyr for udsendelse af erindringsbrev vedrørende betaling for dagtilbudsophold

13-01-1993

Udtalt, at § 1 i gebyrloven (lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner) ikke er til hinder for, at en kommunalbestyrelse i henhold til gebyrlovens § 2, stk. 2, kan fastsætte gebyr for udsendelse af erindringsskrivelse vedrørende betaling for dagtilbudsophold.

Der er i henhold til bistandslovens § 7, stk. 4, fastsat en gebyrregel i § 16, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 759 af 21. november 1991 om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge.

Efter gebyrreglen i betalingsbekendtgørelsens § 16, stk. 1, kan en kommunalbestyrelse beslutte, at forældre med børn i dagtilbud skal betale et gebyr, når betalingen for opholdet først ydes, efter at sidste rettidige betalingsdag er passeret. Adgangen til at opkræve gebyr i medfør af denne bestemmelse forudsætter ikke, at erindringsskrivelse skal være udsendt. Anvendelsesområdet for § 16, stk. 1, i Socialministeriets betalingsbekendtgørelse og gebyrlovens § 2, stk. 2, er derfor ikke sammenfaldende.

Indenrigsministeriets brev af 13. januar 1993 til en forening
- 2. k.kt. J.nr. 1992/1171/827-1