93.8.18. Opkrævning af gebyrer og morarenter ved en ejendomsskatterestance

27-07-1993

En borger havde klaget til Indenrigsministeriet over, at en kommune havde opkrævet borgerens hustru gebyr og morarenter i forbindelse med opkrævning af en ejendomsskatterestance, uanset at kommunen efter borgerens opfattelse fejlagtigt og uden borgerens vidende havde slettet indbetalingen i PBS, og uanset at kommunen efter borgerens opfattelse ikke havde fremsendt girokort til betaling af ejendomsskatterestancen.

Kommunen havde oplyst, at kommunen retmæssigt havde afmeldt PBS, hvilket borgeren var orienteret om, og at kommunen havde fremsendt girokort til betaling af ejendomsskatterestancen.

Indenrigsministeriet udtalte, at eftersom ejendomsskatterestancer var tillagt udpantningsret, havde kommunen hjemmel til efter gebyrlovens § 2, stk. 2 og 4, til at bestemme, at der skulle opkræves et gebyr på 200 kr. for udsendelse af rykkerskrivelser i forbindelse med opkrævning af ejendomsskatterestancer. Kommunen havde endvidere efter § 27, stk. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme hjemmel til at beregne morarenter ved for sen indbetaling af ejendomsskatter.

For så vidt angår borgerens klage over, at kommunen på et fejlagtigt grundlag og uden borgerens vidende havde afmeldt PBS-betalingen på borgerens hustrus ejendom, meddelte Indenrigsministeriet, at betaling af ejendomsskat via PBS hvilede på en privatretlig aftale mellem kommunen, borgerens hustru og hendes pengeinstitut samt PBS. 

Da det faldt uden for de kommunale tilsynsmyndigheders kompetence at tage stilling til, om en kommune havde handlet i strid med privatretlige forpligtelser, kunne Indenrigsministeriet ikke afgøre, om kommunens afmelding af PBS-betaling for så vidt angår ejendomsskatter indebar et aftalebrud i forhold til borgerens hustru, ligesom det ligeledes faldt uden for tilsynsmyndighedernes kompetence at tage stilling til, om hustruens pengeinstitut havde overholdt sine forpligtelser i forhold til borgerens hustru.

Indenrigsministeriet skulle endelig vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt kommunen havde tilsendt borgerens hustru et giroindbetalingskort til brug for indbetaling af ejendomsskatterestancen, bemærke, at de kommunale tilsynsmyndigheder ikke havde mulighed for at foranstalte bevisførelse med henblik på afklaring af et sådant spørgsmål.

Indenrigsministeriets brev af 27. juli 1993 til en borger
- 2.k.kt., j. nr. 1993/1171/423-1