93.8.3. Om anbringelse af midler i et udenlandsk pengeinstitut

25-03-1993

Udtalt, at kommuner som konsekvens af etableringen af det indre marked på bankområdet ikke er udelukket fra at anbringe midler, jf. § 44 i styrelsesloven, i udenlandske pengeinstitutter, der er meddelt tilladelse og er underlagt tilsyn af de kompetente myndigheder i et EF- eller EFTA-land (ekskl. Schweiz), uanset om pengeinstituttet driver virksomhed som filial i Danmark eller som fri udveksling af tjenesteydelser.

Samtidig bemærket, at det er forudsat i den kommunale styrelseslov, at kommuners midler forefindes i dansk valuta. En kommune kan således ikke indsætte midler på valutakonti med det formål at opnå en kursgevinst. Dog vil en kommune i forbindelse med afvikling af konkrete forretningsmæssige eller økonomiske dispositioner lovligt kunne overføre skyldige beløb til en konto i fremmed valuta, forudsat at kontoen oprettes i den valuta, betalingen vedrører. Det er endvidere en betingelse, at der ikke i forbindelse med den enkelte betaling indsættes større beløb, end der skal anvendes ved afvikling af den pågældende betalingsforpligtelse.

Indenrigsministeriets brev af 25. marts 1993 til en bank
- 1. k.kt. j.nr. 1992/1019-15