93.8.9. Aktindsigt i en kommunes protokol over ejendomme med hjemfaldsklausul m.v.

05-10-1993

Udtalt, at grundbetingelsen for at få aktindsigt er, at den, der ønsker aktindsigt. har kendskab til sagens eller dokumentets eksistens før henvendelse til vedkommende myndighed. Dette krav medfører bl.a., at der ikke kan forlanges adgang til at gennemgå en forvaltningsmyndigheds registre, journalmateriale eller andet tilsvarende materiale af generel karakter med henblik på herigennem at finde frem til sager af en bestemt art eller alle sager, der er journaliseret i en bestemt periode.

I den konkrete sag førte en kommune i en protokol en samlet registrering af kommunens rettigheder over fast ejendom, herunder ejendomme med hjemfaldsklausul. Der var endvidere udarbejdet en kortmappe, hvori de arealer, hvortil der var knyttet en tilbagekøbsklausul, var indtegnet.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse måtte protokollen og kortmaterialet betegnes som dokumenter i en generel sag om kommunens rettigheder over fast ejendom. Ministeriet fandt endvidere, at angivelsen af sagen og dokumenterne var specificeret i en sådan grad, at kommunen ikke af den grund kunne afslå aktindsigtsbegæringen.

Endvidere udtalt, at dokumenterne som udgangspunkt var undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 7 om interne dokumenter. Kommunen var dog efter § 11, stk. 1, i offentlighedsloven forpligtet til at uddrage de oplysninger om hjemfaldsklausuler, der fremgik af protokollen, for så vidt oplysningerne ikke fremgik af andre dokumenter i sagen, som var undergivet aktindsigt efter de almindelige regler. Kortmaterialet fandtes at måtte betragtes som et selvstændigt dokument udarbejdet af kommunen for at tilvejebringe klarhed over, hvilke faste ejendomme kommunen havde rettigheder over. Kortmaterialet var derfor undergivet aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Indenrigsministeriets breve af 5. oktober 1993 til to journalister
- 4. k.kt. j.nr. 1992/122/101-10 og 1992/122/101-28