94.1.1. Proceduren ved indstilling af medlemmer til Arbejdsmarkedsråd

22-02-1994

Udtalt, at bestemmelsen i § 25, stk. 1, i den kommunale styrelseslov om forholdstalsvalg kun finder anvendelse, når en kommunalbestyrelse (eller et amtsråd) skal foretage valg af to eller flere personer, og ikke i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen alene skal foretage indstilling af to eller flere personer. Dette gælder, uanset om der skal indstilles flere personer, end der skal vælges, og uanset om den myndighed, der skal vælge medlemmer blandt de indstillede personer, er bundet af den foretagne indstilling. Dog skal forholdstalsvalg anvendes i tilfælde, hvor en indstilling er bindende, selv om den alene omfatter det antal personer, der skal vælges, idet valget i så fald reelt foretages af kommunalbestyrelsen (amtsrådet).

Endvidere udtalt, at der i de tilfælde, hvor en indstilling anses for fyldestgørende, selv om den kun omfatter det antal personer, der skal vælges, antages at gælde en almindelig formodning for, at indstillingen ikke er bindende, idet et modsat resultat ville indebære, at valget reelt blev foretaget af det indstillende organ.

Indenrigsministeriet fandt ikke, at der i loven om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og dens forarbejder er holdepunkter for at antage, at amtsrådets indstilling af medlemmer til Arbejdsmarkedsrådet ikke vil være fyldestgørende, selv om indstillingen kun omfatter det antal medlemmer, der skal vælges. Som følge heraf kan det ikke - i mangel af holdepunkter herfor - antages, at amtsrådets indstilling er bindende for arbejdsministeren.

På denne baggrund fandt Indenrigsministeriet, at amtsrådets indstilling af medlemmer til Arbejdsmarkedsråd måtte ske ved almindelig flertalsafstemning, jf. styrelseslovens § 11, stk. 3.

Ministeriet bemærkede endvidere, at hvis der i amtsrådet er et flertal for et forslag til indstilling, der indeholder det antal personer, der skal indstilles, er en afstemning unødvendig. Dog vil et mindretal og ethvert medlem kunne forlange sin afvigende mening - og dermed navnene på de personer, som mindretallet eller det pågældende medlem ville have indstillet - tilført beslutningsprotokollen og kræve, at denne medsendes amtsrådets indstilling jf. styrelseslovens § 13.

Ministeriet tilføjede, at amtsrådets indstilling efter lov nr. 157 af 24. april 1985 om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign., medmindre der foreligger særlige grunde, skal omfatte lige mange mænd og kvinder, og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end det andet, jf. lovens § 2.

Indenrigsministeriets brev af 22. februar 1994 til et amtsråd
- 1. k.kt. J.nr. 1993/1070/050-3