94.1.5. Om et medlems ret til efter anmodning i det enkelte tilfælde at modtage sagsmateriale fra udvalg, vedkommende ikke er medlem af

25-05-1994

Indenrigsministeriet udtalte i et svar til Folketinget sig om betydningen af, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af udvalget, efter den dagældende bestemmelse i § 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse (nu § 20, stk. 6) kun har ret til “efter anmodning i det enkelte tilfælde” at modtage sagsmateriale i samme omfang som udvalgsmedlemmerne

For så vidt angår udvalgsdagsordener og udskrifter af udvalgenes beslutningsprotokoller, har et kommunalbestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af det pågældende udvalg, således efter anmodning en ubetinget ret til at modtage dette materiale med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt. 

For så vidt angår sagsmateriale, der udsendes til medlemmerne af et udvalg, har et kommunalbestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af udvalget, derimod kun ret til “efter anmodning i det enkelte tilfælde” at modtage sagsmateriale i samme omfang som udvalgsmedlemmerne. 

Efter Indenrigsministeriets opfattelse må ordene “efter anmodning i det enkelte tilfælde” efter sammenhængen i § 20, stk. 5, betyde, at et kommunalbestyrelsesmedlem som et minimum fra gang til gang kan kræve at modtage sagsmateriale, der er udsendt til medlemmerne af et udvalg, som den pågældende ikke er medlem af. Et medlems ret hertil kan ikke begrænses at borgmesteren, f.eks. ud fra et lokalt personligt skøn.

Bestemmelsen er i øvrigt ikke til hinder for, at borgmesteren eller kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at et medlem én gang for alle kan meddele, at vedkommende ønsker at modtage alt sagsmateriale fra et eller flere udvalg - eventuelt sagsmateriale vedrørende et eller flere emner - med den virkning, at materialet tilsendes den pågældende sammen med udvalgsdagsordenen.

Efter afgivelsen af dette svar til Folketinget er § 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse flyttet til samme lovs § 20, stk. 6. Dette er sket ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.


Indenrigsministerens svar af 25. maj 1994 på spørgsmål nr. S 1227 stillet af Pernille Frahm
- 1. k. j.nr. 1994/10150-12