94.2.2. Spørgsmålet om generel inhabilitet som udvalgsformand som følge af speciel inhabilitet i nogle større udvalgssager

02-06-1994

Udtalt, at den kommunale styrelseslovs § 29 ikke udtømmende angiver de tilfælde, hvor generelle habilitetssynspunkter er til hinder for medlemskab af kommunale udvalg. Det må dog antages, at der skal foreligge ganske særlige omstændigheder for, at en kommunalt ansat kan anses for generelt inhabil i et kommunalt udvalg uden for de tilfælde, der er angivet i § 29. Baggrunden herfor er, at reglerne i § 29 er udtryk for de almindelige regler om generel inhabilitet og derfor som udgangspunkt må antages at omfatte de tilfælde, hvor kommunalt ansatte må anses for at være udelukket fra medlemskab af kommunale udvalg som følge af generel inhabilitet.

Uden for de tilfælde, der er omfattet af styrelseslovens regler i § 29 om generel inhabilitet, må det således være en forudsætning for at erklære en person generelt inhabil, at det kan konstateres, at vedkommende hyppigt vil være inhabil ved behandlingen af sager i det pågældende udvalg. Det forhold, at en kommunalt ansat i en afgrænset periode - på grund af indholdet af forventede sager i udvalget - vil være inhabil ved behandlingen af et større antal udvalgssager, vil derfor normalt ikke kunne medføre, at vedkommende er afskåret fra medlemskab af det pågældende udvalg. Det samme må antages at gælde for så vidt angår formandskabet i udvalget, om end der dog i denne habilitetsvurdering også må lægges en vis vægt på rent praktiske hensyn til organets funktionsdygtighed og det besvær, som kan være forbundet med en substitution.

De forhold, der kan føre til, at en kommunalt ansat må anses for at være udelukket fra medlemskab af et udvalg, må efter Indenrigsministeriets opfattelse normalt have en tilknytning til den ansattes stilling og funktion, således at der er tale om en mere objektiv, konstaterbar uforenelighed mellem den pågældendes ansættelsesforhold i kommunen og varetagelsen af udvalgshvervet. Som eksempel på sådanne tilfælde, hvor den kommunalt ansatte funktionelt indtager en særlig stilling over for udvalget - uden at være omfattet af inhabilitetsreglerne i styrelseslovens § 29 - kan nævnes tilfælde, hvor den kommunalt ansatte over for udvalget foretager indstilling i alle sager inden for et større område.

I den konkrete sag fandt Indenrigsministeriet ikke, at den pågældende, der var ansat ved kommunens skolevæsen, havde været generelt inhabil i kultur- og familieudvalget, uanset at han var inhabil i et antal sager, herunder en sag, der indholdsmæssigt havde en særlig betydning i udvalgets arbejde. Ministeriet lagde herved tillige vægt på udvalgets omfattende arbejdsområde og betydelige sagsantal.

Indenrigsministeriets brev af 2. juni 1994 til et byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1993/1074/369-1