94.3.2. Om en kommunes mulighed for at engagere sig i samt yde støtte, herunder i form af garantistillelse, til kollektive trafikforbindelser mellem landsdelene

24-02-1994

Generelt udtalt

at kommuner med hjemmel i de uskrevne retsgrundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse kan etablere og drive kollektive trafikforbindelser mellem landsdelene. Det antages endvidere, at kommuner kan yde støtte til opretholdelse af sådanne trafikforbindelser. Det er dog en betingelse, at etablering henholdsvis opretholdelse af den pågældende trafikforbindelse ikke er i strid med den overordnede landsplanlægning på området, samt at der for den eller de pågældende kommuner foreligger en særlig kommunal interesse i det omhandlede projekt. Det er endvidere en betingelse, at der består et rimeligt forhold mellem den kommunale interesse og størrelsen af det kommunale engagement,

at den kommunale støtte eventuelt kan ydes i form af garanti for, at et selskab, som driver en trafikforbindelse af den omhandlede karakter, opfylder forpligtelser, der er væsentlige for trafikforbindelsens opretholdelse, og

at kommuner - eventuelt sammen med private - kan deltage i aktieselskaber under forudsætning af, at aktieselskabet udelukkende varetager opgaver, som kommunerne selv kunne udføre, herunder at selskabet ikke har et erhvervsøkonomisk formål, og at lovgivningen ikke er til hinder for, at opgaven udføres uden for det kommunale system. Det vil endvidere normalt være en betingelse, at en kommune ikke har bestemmende indflydelse i aktieselskabet.

I den konkrete sag fandt Indenrigsministeriet ikke grundlag for at antage, at der ikke lovligt kunne stilles en kommunal garanti for et selskabs forpligtelser i forbindelse med chartring af en færge. Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at kommunen - under forudsætning af, at nogle betingelser blev opfyldt - ville kunne erhverve en aktiepost i det omhandlede selskab.

Indenrigsministeriets brev af 24. februar 1994 til en kommunalbestyrelse
- 2. k.kt. j. nr. 1992/1126/200-1