94.4.2. Ophævelse af et tilsynsråds forhåndsbesked om at ville imødekomme en ansøgning om ophævelse af et kommunalt fællesskab fra en eller flere af deltagerkommunerne

27-09-1994

Et tilsynsråds tilkendegivelse om, at tilsynsrådet ville imødekomme en ansøgning om ophævelse fra en eller to af de tre kommu­ner, der var deltagere i et kommunalt fællesskab, blev ikke betragtet som en afgørelse om ophævelse af aftalen om et kommunalt fællesskab i henhold til § 60, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, men om en forhåndsbesked, dvs. en tilkendegivelse fra det kompetente forvaltningsorgan om, hvordan forvaltningen vil forholde sig, hvis et endnu hypotetisk sagsforhold aktualiseres. Uanset at tilsynsrådet ikke havde truffet en afgørelse, havde Indenrigsministeriet ment at burde behandle byrådets henvendelse som klagemyndighed i forhold til ministeriet. Ministeriet havde herved lagt vægt på at en forhåndsbesked af den her foreliggende karakter kunne være bindende med hensyn til indholdet af en senere forvaltningsakt. 

Tilsynsrådets forhåndsbesked om at ville imødekomme en ansøgning om ophævelse fra en eller to af de tre kommu­ner, der var deltagere i et kommunalt fællesskab, blev ophævet af ministeriet. Tilsynsrådet havde alene henvist til, at fællesskabets drift i de sidste 11 år konstant havde udvist et underskud med ikke ubetydelige beløb. Ministeriet fandt ikke, at der for tilsynsrådet havde foreligget tilstrækkelige oplysninger i sagen til en vurdering af, hvorvidt der var det fornødne grundlag for en ophævelse af selskabet. Efter ministeriets opfattelse savnedes der således nærmere oplysninger om baggrunden for fællesskabets oprettelse, deltagernes forudsætninger i forbindelse med oprettelsen med hensyn til fællesskabets økonomi og varigheden af aftalen, fællesskabets resultater siden oprettelsen, ændrin­gerne i deltagernes forudsætninger, konsekvenserne af en ophævelse af fællesskabet m.v.

 

Indenrigsministeriets brev af 27. september 1994 til to byråd, et tilsynsråd og en kommunalbestyrelse
- 1.k.kt, j.nr. 1994/1059-7