94.5.1. Om et kommunalbestyrelsesmedlem, der vederlægges efter reglerne i § 16 a, kan modtage diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for sin deltagelse i fintællingen som medlem af valgbestyrelsen

28-02-1994

Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der vederlægges efter reglerne i § 16 a, ikke kan modtage diæter for sin varetagelse af hvervet som medlem af valgbestyrelsen, idet et sådant kommunalt hverv er omfattet af tillægsvederlaget.

Endvidere udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der vederlægges efter § 16 a, og som deltager i møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, vil have krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneneste efter § 16 a, stk. 3, medmindre den pågældende modtager det faste vederlag.

Kravet om, at der skal foreligge et møde, indebærer, at deltagerne skal være indkaldt, og at de skal deltage i en forhandling og træffe beslutning, eller i hvert fald have adgang hertil.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse må deltagelse i fintællingen som led i varetagelsen af hvervet som medlem af valgbestyrelsen anses som mødedeltagelse, når det drejer sig om deltagelse i de beslutninger, som valgbestyrelsen skal træffe som led i fintællingen, mens deltagelse i overvågning af den praktiske stemmetælling ikke kan anses for mødedeltagelse.

Desuden udtalt, at hvor en adskillelse mellem deltagelse i beslutninger og deltagelse i overvågning af praktisk stemmetælling vanskeligt kan foretages, har kommunalbestyrelsesmedlemmet krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for hele det tidsrum, hvor den pågældende deltager i fintællingen.

Indenrigsministeriets brev af 28. februar 1994 til et byråd
- 4. k.kt. j.nr. 1993/1307/355-1