94.8.1. Om adgangen til at opkræve morarenter ifølge gebyrlovens § 3 ved for sen tilbagebetaling af boligydelse, der er ydet i form af lån

16-06-1994

Udtalt, at betingelserne for, at en kommunalbestyrelse eller amtsråd kan træffe beslutning om opkrævning af morarenter i henhold til gebyrlovens § 3, er, at der ikke i den øvrige lovgivning er særlige regler om opkrævning af morarenter ved for sen betaling af den omhandlede ydelse, at den omhandlede ydelse opkræves af kommunen henholdsvis amtskommunen, og at den omhandlede ydelse er tillagt udpantningsret.

Særligt for så vidt angår betingelsen om, at ydelsen skal opkræves af kommunen henholdsvis amtskommunen, udtalt, at betegnelsen ”opkræve" i gebyrloven anvendes i forbindelse med kommunes eller amtskommunes egne krav. Det følger således af ordlyden af § 3, at en kommunalbestyrelse eller et amtsråd i henhold til gebyrloven alene vil kunne beslutte, at der skal betales morarenter af krav, for hvilke kommunen eller amtskommunen selv er kreditor.

Boligydelse, der er ydet i form af lån i henhold til kapitel 7 i lov om individuel boligstøtte, beregnes og udbetales af kommunerne, der får 75 % af ydelsen finansieret af staten og selv finansierer 25 %.

Det følger imidlertid af lov om individuel boligstøtte, at en kommune til staten skal indbetale samtlige de afdrag og renter på boligydelseslån, som tilbagebetales af skyldneren, herunder også den del af de udlånte midler, som er finansieret af kommunen. En kommune kan derfor ikke i forhold til gebyrloven anses for at være kreditor i relation til sådanne krav, og der kan således ikke opkræves morarenter ifølge gebyrlovens § 3 ved for sen tilbagebetaling af boligydelse, der er ydet i form af lån.

Indenrigsministeriets brev af 16. juni 1994 til et byråd
– 2. k.kt. j.nr. 1993/1170 6