94.8.3. Aktindsigt i et brev, som lærere på et voksenuddannelsescenter (VUC) havde sendt til uddannelsescentrets forstander, centerrådet og amtskommunen

25-08-1994

Udtalt, at et centerråd for et voksenuddannelsescenter, nedsat af amtsrådet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om almen voksenuddannelse (lov nr. 335 af 24. maj 1989 med senere ændringer) er tillagt selvstændig lovmæssig kompetence, og derfor udgør en selvstændig myndighed i offentlighedslovens forstand, uanset at centerrådets afgørelser kan indbringes for amtsrådet.

En journalist rettede henvendelse til en amtskommune og anmodede om aktindsigt i et brev, som lærere på et voksenuddannelsescenter i amtskommunen havde sendt til uddannelsescentrets forstander, centerrådet og amtskommunen. Amtskommunen afslog anmodningen med henvisning til, at der var tale om et internt dokument, idet centerrådet måtte anses for en del af den amtskommunale enhedsforvaltning.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse måtte centerrådet anses for en selvstændig myndighed i offentlighedslovens forstand, og ministeriet fandt på denne baggrund ikke, at brevet kunne undtages fra aktindsigt med den begrundelse, at der var tale om et internt dokument, jf. § 7 i offentlighedsloven.

Indenrigsministeriets brev af 25. august 1994 til en journalist
- 4. k.kt. j. nr. 1994/122/065-12