94.8.5. Om bortfald af suspension af en kommunalbestyrelses beslutning om tjenestefritagelse

28-12-1994

Et tilsynsråd havde suspenderet en kommunes økonomiudvalgs beslutning om tjenestefritagelse af to ansatte i kommunen. Tilsynsrådet begrundede beslutningen om suspension med, at der var bestyrket mistanke om en ulovlighed af en vis grovhed i form af manglende partshøring forud for beslutningen om tjenestefritagelsen.

En borgmester anmodede Indenrigsministeriet om at vurdere lovligheden af et tilsynsråds beslutning om at suspendere økonomiudvalgets beslutning om tjenestefritagelse af to ansatte i kommunen. 

Indenrigsministeriet meddelte, at ministeriet ikke havde fundet at kunne behandle det pågældende spørgsmål, idet den beslutning om tjenestefritagelse, som suspensionen vedrørte, måtte antages at være bortfaldet ved kommunens efterfølgende indgåelse af aftaler med de pågældende ansatte om ændrede ansættelsesforhold. Med bortfaldet af beslutningen om tjenestefritagelse var også tilsynsrådets suspension bortfaldet.

Indenrigsministeriet anmodede endvidere tilsynsrådet om at tage stilling til det af borgmesteren rejste spørgsmål om partshøring. Indenrigsministeriet tilkendegav samtidig over for tilsynsrådet, at det forhold, at der nu var indgået aftale mellem de pågældende ansatte og kommunen om de fremtidige ansættelsesforhold ikke afskar tilsynsrådet fra at udtale sig om, hvorvidt der var sket en tilsidesættelse af offentligretlige regler i forbindelse med sagsforløbet i kommunen. 

Der henvises til Tilsynsrådet for Frederiksborg Amts brev af 25. oktober 1994 og til Indenrigsministeriets brev af 28. december 1994 til kommunens borgmester.


Indenrigsministeriets brev af 28. december 1994 til en borgmester
- 4. k., j.nr. 1994/122/219-11