95.1.2. Amtsborgmesterens forpligtelser i forbindelse med afgivelse af en redegørelse på et amtsrådsmøde

16-03-1995

Udtalt, at der ikke opstår spørgsmål om, hvorvidt der inden amtsrådets møde har foreligget det fornødne materiale til sagens bedømmelse, jf. § 8, stk. 3, i den kommunale styrelseslov, i et tilfælde, hvor et medlem har anmodet om en redegørelse fra amtsborgmesteren vedrørende en beslutning, som amtsrådet tidligere havde truffet. Herved henvist til, at der ikke var tale om et beslutningsforslag om at ophæve den trufne beslutning.

Endvidere udtalt, at det efter Indenrigsministeriets opfattelse må tilkomme amtsborgmesteren at tage stilling til indholdet af den redegørelse, som amtsborgmesteren ønsker at give over for amtsrådet, idet det dog forudsættes, at en eventuel omtale i redegørelsen af oplysninger m.v., der er tilvejebragt af forvaltningen og udvalgene, er loyal og rigtig, og at der ikke i øvrigt er urigtige oplysninger i redegørelsen.

Indenrigsministeriets brev af 16. marts 1995 til et amtsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1994/1071/015-2