95.1.6. Om fornyet konstituering af alle stående udvalg ved oprettelse eller nedlæggelse af stående udvalg i funktionsperioden

29-05-1995

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet:

Efter § 17, stk. 3, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse har valg af medlemmer til udvalgene virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Et udvalgsmedlem kan således ikke på forhånd vælges for en kortere funktionsperiode, og kommunalbestyrelsen eller den pågældendes gruppe kan heller ikke i løbet af funktionsperioden træffe beslutning om at fratage den pågældende udvalgspladsen, med mindre den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab af udvalget.

§ 17, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse om valgets gyldighedsperiode kan derimod ikke afskære kommunalbestyrelsen fra at gennemføre ændringer i kommunens udvalgsstruktur eller i udvalgenes medlemstal i overensstemmelse med procedurereglerne i styrelseslovens § 2 om styrelsesvedtægtsændringer, såfremt der ikke herved forfølges uvedkommende eller usaglige formål. 

For så vidt angår omkonstituering bemærkedes, at oprettelse eller nedlæggelse af et stående udvalg medfører en så væsentlig ændring af forudsætningerne for valg til stående udvalg, at der, såfremt det begæres, skal finde en fornyet konstituering sted af alle de stående udvalg. Der vil ved den fornyede konstituering være adgang til om ønsket at anmelde en ny gruppedeling. 

Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal foretages samme gruppeanmeldelse, jf. § 24, stk. 3, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Dette indebærer, at økonomiudvalget må medinddrages, hvis der på grund af ændringer i de stående udvalg skal ske nyvalg til disse, og der i den anledning anmeldes nye valggrupper.

Indenrigsministeriets brev af 29. maj 1995 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- 1.k., j.nr. 1994/1040/147-1