95.1.8. Om usaglig ændring af økonomiudvalgets sammensætning i funktionsperioden. Om annullation af ændringen

15-05-1995

Bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 3, om, at valg af medlemmer til økonomiudvalget havde virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, var ikke til hinder for, at en kommunalbestyrelse i funktionsperioden i overensstemmelse med styrelseslovens § 2, stk. 2, gennemførte ændringer i økonomiudvalgets medlemstal, som bevirkede, at et eller flere medlemmer måtte udtræde.

Det forhold, at Indenrigsministeriet i henhold til § 65 c i den kommunale styrelseslov havde godkendt en bestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt, der afveg fra reglerne i styrelsesloven, bevirkede ikke i sig selv, at en kommunalbestyrelse i funktionsperioden var afskåret fra at ændre den pågældende bestemmelse i styrelsesvedtægten. Indenrigsministeriets godkendelse ville dog være påkrævet, hvis den ændrede bestemmelse fortsat afveg fra styrelsesloven

Det fulgte af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, at en kommunalbestyrelse ikke lovligt kunne træffe en beslutning om ændring af styrelsesvedtægten, hvorved der forfulgtes uvedkommende eller usaglige hensyn.

Indenrigsministeriet fandt, at kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre styrelsesvedtægtens bestemmelser om økonomiudvalgets sammensætning måtte anses for at være ulovlig, idet der ved beslutningen havde været forfulgt usaglige hensyn, og idet de af kommunalbestyrelsen anførte hensyn ikke kunne medføre et andet resultat.

For så vidt angår kommunalbestyrelsens henvisning til problemer vedrørende protokoltilførsel af observatørers afvigende meninger var der tale om et spørgsmål, som det tilkom økonomiudvalget at træffe afgørelse om i forbindelse med vedtagelsen af forretningsordenen.

For så vidt angår henvisningen til, at klageren ved flere lejligheder i debatten i økonomiudvalget var fremkommet med bemærkninger om flygtningeforhold, uanset at disse bemærkninger ikke vedrørte dagsordenspunkterne, fandt ministeriet, at sådanne spørgsmål om afgrænsning af forhandlingernes indhold og om overholdelse af den fornødne orden måtte løses af mødelederen og ikke kunne begrunde en ændring af udvalgets sammensætning. Ministeriet bemærkede i den forbindelse tillige, at økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens ønske om, at den af klageren rejste debat om flygtningespørgsmål blev flyttet fra det lukkede økonomiudvalgsmøde til det åbne byrådsmøde, ikke var et sagligt hensyn.

Indenrigsministeriet anmodede derfor tilsynsrådet - der havde afslået at annullere byrådets beslutning - om at tage sagen op til fornyet behandling i lyset af ministeriets ovenfor tilkendegivne opfattelse.

Tilsynsrådet traf herefter afgørelse i sagen i lyset af ministeriets tilkendegivelse. Se Tilsynsrådet for Ringkjøbings skrivelse af 14. juni 1995.


Indenrigsministeriets brev af 15. maj 1995 til en borger
- 1.k., j.nr. 1993/1042/671-1