95.2.1. Om inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som ansatte i kommunen har deltaget i en arbejdsgruppe, der skal fremsætte forslag til kommunalbestyrelsen

17-05-1995

Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der som souschef i socialforvaltningen blev udpeget som medlem af en arbejdsgruppe, der skulle fremsætte forslag til nærmere anvendelse af et bevilget beløb til udvidelse af daginstitutionskapaciteten i kommunen, var inhabilt ved økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af arbejdsgruppens forslag.

Det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem var ledende medarbejder i socialforvaltningen og indtog en central og aktiv rolle i arbejdsgruppen, blandt andet ved at levere væsentlige oplysninger og materiale, foretage økonomiske beregninger og udarbejde den endelige sammenfatning af arbejdsgruppens oplæg. Arbejdsgruppen afgav i enighed et forslag, der havde karakter af en egentlig indstilling, der udtrykte, hvad arbejdsgruppen vurderede var den bedste løsning i forbindelse med udvidelsen af daginstitutionskapaciteten i kommunen.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse forelå der ved økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af sagen omstændigheder, der var egnede til at vække tvivl om kommunalbestyrelsesmedlemmets upartiskhed, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5. Ministeriet lagde i den forbindelse til grund, at det ved sagens behandling ikke havde kunnet udelukkes, at medlemmet reelt kunne have følt sig bundet af den indstilling, han som ansat i socialforvaltningen og medlem af arbejdsgruppen havde været med til at afgive.

Indenrigsministeriets brev af 17. maj 1995 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- 4. k.kt. j.nr. 1994/122/381-2