95.3.5. Vedrørende en amtskommunes salg af asfalt og udførelse af asfaltarbejder for andre kommuner, amtskommuner og private

29-11-1995

Udtalt, at der ved ændring af lov om offentlige veje, lov nr. 381 af 18. maj 1994, er tilvejebragt lovhjemmel til, at amtskommuner lovligt kan levere asfalt til og udføre asfaltarbejder for andre vejbestyrelser, men ikke til private.

Prisberegningen for levering af asfalt og udførelse af asfaltopgaver for andre vejbestyrelser er nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 942 af 21. november 1994.

Det følger heraf, at den tilbudsgivende vejbestyrelse, amtskommunen, forinden tilbud afgives og aftale om udførelse af en asfaltopgave indgås, skal foretage en såkaldt full-cost omkostningskalkulation af de samlede omkostninger, der er forbundet med at udføre opgaven. Amtskommunens vederlag for udførelsen af en asfaltopgave må ikke være lavere end de således forud kalkulerede omkostninger.

Af vejledning nr. 201 af 21. november 1994 fremgår, hvilke faktorer og direkte og indirekte omkostninger amtskommunen skal tage hensyn til i den såkaldte full-cost omkostningskalkulation.

Spørgsmålet om lovligheden af en amtskommunes salg af asfalt til og udførelse af asfaltarbejder for private må fortsat afgøres ud fra almindelige kommunalretlige grundsætninger om amtskommunernes opgavevaretagelse.

Ifølge disse grundsætninger er det som udgangspunkt ikke en amtskommunal opgave at drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed.

Heraf følger, at det ifølge disse kommunalretlige grundsætninger som udgangspunkt ikke er en amtskommunal opgave at levere asfalt til eller udføre asfaltarbejder for andre kommuner, amtskommuner eller private.

Det er dog fast antaget, at en kommune eller en amtskommune for at undgå værdispild lovligt kan afsætte eventuelle biprodukter fra kommunal og amtskommunal virksomhed, samt i et vist omfang kan udnytte overkapacitet, og således kan varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale eller amtskommunale. Ved en konkret afvejning af om en udnyttelse af en overkapacitet er lovlig, vil der skulle tages hensyn til baggrunden for overkapaciteten, om muligheden for at afskaffe den pågældende overkapacitet, samt om opgaven i øvrigt varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende.

En overkapacitet ved en amtskommunal aktivitet, som er blevet dimensioneret ved aktivitetens påbegyndelse med henblik på også at varetage ikke-amtskommunale opgaver, kan ikke begrunde en sådan modifikation til det generelle udgangspunkt. Det forhold, at der ved en amtskommunal aktivitet opstår en overkapacitet, som det af hensyn til varetagelsen af den amtskommunale opgave ikke er nødvendigt at opretholde, kan heller ikke begrunde en fravigelse af det generelle udgangspunkt. Hertil kommer, at adgangen til at sælge en opstået overkapacitet må anses for at være begrænset til tilfælde, hvor opgaven ikke i øvrigt varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende.

Hensynet til at skabe større konkurrence på markedet kan efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke i sig selv begrunde, at en amtskommune driver erhvervsvirksomhed ved at udføre opgaver med ikke-amtskommunale formål.

I den konkrete sag fandt ministeriet, at amtskommunens asfaltværk fra ombygningen i midten af 1970'erne måtte anses for at have været overdimensioneret med henblik på varetagelse af ikke-amtskommunale opgaver, samt at det ikke fra amtskommunen var påvist, at værkets overkapacitet i form af produktionsanlæg og personale ikke kan afskaffes af hensyn til amtskommunens varetagelse af de amtskommunale asfaltopgaver.

Det forhold, at der ved ændring af lov om offentlige veje er tilvejebragt lovhjemmel til, at amtskommunen - i videre omfang end før lovændringen - kan varetage asfaltopgaver, betyder ikke samtidig, at amtskommunen også lovligt kan udføre ikke-amtskommunale asfaltopgaver, som amtskommunen ikke lovligt kunne udføre før lovændringen, fordi betingelserne herfor ikke var opfyldte.

Ministeriet fandt således, at amtskommunes salg af asfalt til og udførelse af asfaltarbejder for andre kommuner, amtskommuner og private indtil den 1. december 1994 ikke har været lovlig.

Ministeriet fandt endvidere, at amtskommunen heller ikke efter den 1. december 1994 lovligt kan eller har kunnet levere asfalt til og udføre asfaltarbejder for private ud fra overkapacitetssynspunkter.

Supplerende udtalt, at det er uden betydning, om salg af asfalt til eller udførelse af asfaltarbejder for private entreprenører sker med henblik på disses udførelse af opgaver for andre vejbestyrelser, idet de hensyn, der begrunder den kommunalretlige grundsætning om, at amtskommuner som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed, gør sig gældende, uanset til hvilket formål private ønsker at købe asfalt eller få udført asfaltopgaver af amtskommunen.

Indenrigsministeriets brev af 20. juli 1995 og 29. november 1995 til et amtsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1992/1124/050-1