95.8.1. Om den ulovbestemte, udvidede pligt til partshøring i afgørelser om uansøgt afskedigelse af ansatte i forvaltningen

05-05-1995

Udtalt, at der i sager om uansøgt afsked på grund af samarbejdsvanskeligheder gælder en ulovbestemt pligt til partshøring, der går videre end den pligt til partshøring, der følger af forvaltningsloven og tjenestemandsloven.

En tjenestemand var blevet afskediget efter at have deltaget i et møde om de samarbejdsvanskeligheder, der efter kommunens opfattelse var i den pågældende afdeling. Tjenestemanden var endvidere blevet gjort bekendt med et referat af mødet og et brev vedrørende samarbejdsvanskelighederne og havde fået lejlighed til at udtale sig om referatet og brevet. Kommunen oplyste, at der ikke i sagen var indgået andre faktiske oplysninger af betydning for dens afgørelse end de i referatet og brevet omtalte.

Indenrigsministeriet fandt herefter ikke grundlag for at antage, at kommunen havde tilsidesat den partshøringspligt, der gælder i henhold til forvaltningslovens § 19, stk. 1.

Den ovenfor nævnte ulovbestemte, udvidede partshøringspligt indebærer imidlertid en pligt for afskedigelsesmyndigheden til, inden der træffes afgørelse i sagen, at give den ansatte en redegørelse - der efter omstændighederne bør være skriftlig - for myndighedens egen (foreløbige) opfattelse af sagen, herunder den retlige kvalifikation af faktum.

Formålet med denne partshøring er at give den pågældende part lejlighed til at kommentere de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som myndigheden vil lade indgå i grundlaget for sin afgørelse. Parten vil herved have mulighed for at kommentere, korrigere og supplere de foreliggende oplysninger og vil i det hele taget have mulighed for at redegøre for sit syn på sagen. Parten skal således have adgang til at kommentere nøjagtig de oplysninger om vedkommendes udøvelse af stillingen, som afskedigelsesmyndigheden har tillagt vægt i forbindelse med beslutningen om at varsle den pågældendes afsked. Den ansatte skal have mulighed for at kommentere både det faktiske og det retslige grundlag for den påtænkte afskedigelse, før myndigheden træffer afgørelse i sagen.

Det omtalte referat fra mødet indeholdt efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke en redegørelse for kommunens opfattelse af samarbejdsproblemerne eller oplysninger om kommunens overvejelser i den anledning.

Det brev, hvori kommunen gav tjenestemanden meddelelse om beslutningen om at rejse afskedigelsessag mod ham, indeholdt heller ingen redegørelse for kommunens opfattelse af samarbejdsvanskelighederne eller nogen begrundelse for årsagen til at rejse afskedigelsessagen, men alene en henvisning til samarbejdsvanskeligheder.

Tjenestemandens efterfølgende anmodninger om at få en skriftlig redegørelse for begrundelsen for afskedigelsen blev ikke imødekommet.

Udtalt, at det på denne baggrund var Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen havde tilsidesat den ulovbestemte, udvidede partshøringspligt.

Der kan nærmere henvises til Vestre Landsrets dom refereret i Ugeskrift for Retsvæsen, 1994, side 198 og "Forvaltningsret", 1994, v/ Hans Gammeltoft Hansen m.fl., side 164 ff.

Indenrigsministeriets brev af 5. maj 1995 til en klager
- 4 k.kt. j.nr. 1995/122/101-119