95.8.3. Krav om nyt offentligt udbud ved salg af fast ejendom

08-09-1995

Udtalt, at en amtskommune, som havde udbudt nogle ejendomme til salg og derefter ført forhandlinger med en tilbudsgiver, ikke efter udløbet af ét-årsfristen for det offentlige udbud kunne sælge de pågældende ejendomme uden fornyet offentligt udbud, jf. § 7 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

Endvidere udtalt, at når der ved et offentligt udbud af kommunal ejendom er fastsat en frist for afgivelse af tilbud, kan amtskommunen ikke - uden fornyet offentligt udbud - antage andre tilbud end de rettidigt indkomne. Hvis der efter fristens udløb fremkommer et bedre tilbud, som ikke blot ubetydeligt afviger fra det bedste rettidigt indgivne tilbud, må amtskommunen, såfremt den ønsker at sælge ejendommen, foretage et nyt offentligt udbud.

I den forbindelse bemærket, at et af amtskommunen foretaget begrænset udbud ikke kunne danne grundlag for salg af ejendommene, idet et salg ville forudsætte et fornyet offentligt udbud.

Indenrigsministeriets brev af 8. september 1995 til et amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1995/1078/035-1