95.8.4. Om fortabelse af valgbarhed på grund af opgivelse af bopæl

19-09-1995

Udtalt, at varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem er betinget af fast bopæl i kommunen. Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder medlemmet af byrådet, jf. den kommunale valglovs § 100, stk. 1.

Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed til byrådet i tilfælde, hvor vedkommende kun lejlighedsvis opholder sig i Danmark, afgøres af byrådet, jf. den kommunale valglovs § 100, stk. 2.

Det er forudsat i den kommunale valglov, at byrådet skal foretage en selvstændig vurdering af bopælsspørgsmålet. Denne vurdering vil ofte, men ikke nødvendigvis, være sammenfaldende med den vurdering, der foretages i forbindelse med bopælsregistrering i henhold til reglerne om folkeregistrering.

Indenrigsministeriets brev af 19. september 1995 til Folketingets Lovsekretariat
- 1. k.kt. j.nr. 1995/10150-26