96.1.3. Om kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer til bestyrelsen for et aktieselskab

10-07-1996

Et amtsrådsmedlem havde klaget til Indenrigsministeriet over amtskommunen udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for et aktieselskab.

Amtsrådsmedlemmet havde oplyst, at amtskommunen var ejer af omkring af 40 % af den samlede aktiekapitel i selskabet, og at amtskommunen i henhold til en aktionæroverenskomst havde ret til at udpege 2 af bestyrelsens 5 medlemmer. Efter medlemmets opfattelse burde udpegningen af amtskommunens 2 bestyrelsesmedlemmer være foretaget af amtsrådet og ikke administrativt.

Indenrigsministeriet udtalte, at ministeriet måtte lægge til grund, at amtskommunen havde ret til at bringe to bestyrelsesmedlemmer i forslag, og at parterne i overenskomsten var forpligtet til at vælge de således foreslåede bestyrelsesmedlemmer. Amtskommunen havde hermed haft krav på, at de to personer, som amtskommunen bragte i forslag, indvalgtes i bestyrelsen, og forholdet er reelt været det, at amtskommunen havde skullet vælge to medlemmer til aktieselskabets bestyrelse.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at når en amtskommune skulle vælge to eller flere medlemmer til en bestyrelse, skulle valget foretages efter bestemmelsen i § 25, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, der havde følgende ordlyd:

Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig, jf. dog § 27, stk. 1.

De to medlemmer, som amtskommunen skulle bringe i forslag med henblik på valg på selskabets generalforsamling, skulle derfor efter Indenrigsministeriets opfattelse have været valgt af amtsrådet efter forholdstalsvalgmåden. Endvidere bemærkedes, at allerede som følge af, at forholdstalsvalgmåden skulle finde anvendelse, skulle valget foretages på et møde i amtsrådet. Der gjaldt således et delegationsforbud.

Da der gjaldt et delegationsforbud, var det forhold, at der ikke var nogen, der udtalte sig imod borgmesterens fremgangsmåde i forbindelse med økonomiudvalgets møde, således også uden betydning.

Valget af medlemmer til bestyrelsen for aktieselskabet var efter det oplyste blevet foretaget på selskabets stiftende generalforsamling, og bestyrelsesmedlemmerne valgtes efter stiftelsesoverenskomsten for et år ad gangen.

Da den beslutning, amtsborgmesteren havde truffet vedrørende forslag af medlemmer til selskabets bestyrelse var bragt til udførelse på en sådan måde, at amtsrådet ikke længere havde rådighed over sagen, kunne Indenrigsministeriet ikke annullere den trufne beslutning, jf. § 61, stk. 1, i den dagældende lov om kommunernes styrelse (der ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 er ændret til § 50 a).

Det påhvilede imidlertid amtsrådet i forbindelse med det førstkommende valg af bestyrelse på selskabets generalforsamling at sikre, at de to medlemmer af bestyrelsen, som amtskommunen kunne bringe i forslag, blev valgt af amtsrådet efter forholdstalsvalgmåden, jf. § 25 i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriets brev af 10. juli 1996 til et amtsrådsmedlem
- 1. k., j.nr. 1995/1070/030-2