96.2.3. Om inhabilitet i bestyrelsen for et kommunalt fælleskab ved behandlingen af et spørgsmål om et eventuelt erstatningskrav mod den kommune, som et bestyrelsesmedlem repræsenterede

19-01-1996

Et kommunalt fællesskab havde indgået aftale med en amtskommune om levering af naturgas til en amtskommunal institution, der var beliggende i den kommune, som et bestyrelsesmedlem repræsenterede i det kommunale fællesskabs bestyrelse. Kommunen, der samtidig var ejer af et forbrændingsanlæg, påtænkte at ændre varmeplanen for området fra naturgas til halm- og affaldsforbrænding. Det kommunale fællesskab overvejede i den forbindelse at anlægge voldgiftssag mod kommunen med krav om erstatning for tabt dækningsbidrag. Det kommunale fællesskab ville under voldgiftssagen gøre gældende, at kommunen havde været uberettiget til at ændre varmeplanen til ugunst for det kommunale fællesskab, og at kommunen havde varetaget usaglige hensyn.

Da sagen således angik et spørgsmål af privatretlig karakter, hvor kommunen og det kommunale fællesskab havde betydelige modstridende interesser, fandt Indenrigsministeriet, at det måtte give anledning til betydelig tvivl, om repræsentanten for den pågældende kommune havde kunnet deltage i behandlingen og afgørelsen af sagen i bestyrelsen for det kommunale fællesskab.

Under hensyn til kommunens klare interesse i at undgå, at der blev gjort et erstatningskrav gældende, var Indenrigsministeriet mest tilbøjelig til at mene, at der forelå et i forhold til fællesskabets interesser uvedkommende hensyn, og at interessemodsætningen i sagen var egnet til at vække tvivl om det pågældende bestyrelsesmedlems upartiskhed, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5. Følgelig måtte det pågældende bestyrelsesmedlem som repræsentant for kommunen anses for at have været inhabilt ved behandlingen af dagsordenspunktet på bestyrelsesmødet.

Indenrigsministeriets brev af 19. januar 1996 til et kommunalt fællesskab
- 4. k.kt. j.nr. 1993/122/333-4