96.2.4. Om inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der tillige er medlemmer af bestyrelser for private eller offentlige selskaber, foreninger, fonde m.v. eller kommunale fællesskaber

22-01-1996

- i kommunalbestyrelsen:

Generelt udtalt, at det følger af bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er medlemmer af bestyrelsen for et selskab eller en forening eller anden privat juridisk person, vil være inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag, hvis selskabet har en særlig interesse i denne.

Bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, finder ikke direkte anvendelse i forhold til et kommunalbestyrelsesmedlem, der er medlem af bestyrelsen for et offentligt ejet selskab. Det pågældende bestyrelsesmedlem vil imidlertid ud fra tilsvarende hensyn kunne være inhabilt ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende selskaber efter § 3, stk. 1, nr. 5.

Det er derfor ikke i sig selv afgørende for vurderingen af spørgsmålet om et kommunalbestyrelsesmedlems habilitet, om det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem er medlem af bestyrelsen for et selskab, der er fuldt ud offentligt ejet eller et selskab, der er helt eller delvis privat ejet.

Bestemmelserne i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3 og nr. 5, indebærer således som udgangspunkt, at et medlem af en selskabsbestyrelse ikke som kommunalbestyrelsesmedlem må medvirke ved kommunalbestyrelsens afgørelse af sager, hvori selskabet er part, eller i hvis udfald selskabet på anden måde har en særlig interesse.

Det antages dog, at et kommunalbestyrelsesmedlems deltagelse i ledelsen af foreninger, fonde m.v. ikke i almindelighed medfører inhabilitet ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag vedrørende foreningen eller fonden i de tilfælde, hvor det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem er udpeget af kommunalbestyrelsen med henblik på at varetage kommunalbestyrelsens interesser. I sådanne tilfælde kan der således i almindelighed ikke antages at være fare for, at afgørelsen vil blive påvirket af uvedkommende hensyn, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 2.

Denne såkaldte kommunalretlige modifikation gælder dog kun i de tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem er udpeget af kommunalbestyrelsen til at sidde i bestyrelsen for den pågældende forening m.v. Det er endvidere en forudsætning, at udpegningen er sket med henblik på at varetage kommunalbestyrelsens interesser i bestyrelsen.

Det må ud fra tilsvarende betragtninger antages, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der er udpeget af kommunalbestyrelsen som medlem af bestyrelsen for et kommunalt fællesskab, som udgangspunkt ikke vil være inhabilt ved behandlingen af det kommunale fællesskabs forhold i kommunalbestyrelsen.

Inhabilitet vil uanset den nævnte modifikation alligevel kunne foreligge i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen med henblik på at varetage dennes interesser, såfremt sagen indebærer stillingtagen til det pågældende kommunalbestyrelsesmedlems handlinger eller undladelser som bestyrelsesmedlem, eller når kommunalbestyrelsen udøver tilsyn eller kontrolvirksomhed i forhold til foreningen m.v. eller det kommunale fællesskab.

Det må herudover antages, at et kommunalbestyrelsesmedlem, uanset at den pågældende er indvalgt i bestyrelsen for en forening m.v. eller et kommunalt fællesskab med henblik på at varetage kommunalbestyrelsens interesser, kan være inhabilt ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende privatretlige dispositioner i forholdet mellem kommunen og den pågældende forening m.v. eller det kommunale fællesskab.

Det må i sådanne tilfælde antages, at det pågældende medlems stillingtagen i sagen efter omstændighederne vil kunne blive påvirket af hensynet til den særlige, overvejende økonomiske interesse af privatretlig karakter, som den pågældende forening m.v. eller det kommunale fællesskab har i sagens udfald, og at denne påvirkning vil kunne have en så væsentlig indflydelse på det pågældende medlems stillingtagen til sagen, at der kan være tale om inhabilitet.

Det kan i nogle tilfælde give anledning til tvivl, om et kommunalbestyrelsesmedlem er udpeget til bestyrelsen for en forening, en fond m.v. eller et selskab for at varetage kommunens interesser. Ved rent privatretlige selskabsformer som f.eks. aktieselskaber vil et kommunalbestyrelsesmedlem kun have begrænsede muligheder for at varetage kommunale interesser, idet almindelige selskabsretlige grundsætninger antages at udelukke, at selskabsbestyrelsen varetager andre interesser end selskabets.

Den før omtalte modifikation af de almindelige inhabilitetsregler vil derfor formentlig ikke finde anvendelse på kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen som medlemmer af bestyrelsen for et aktieselskab.

- i bestyrelsen for et kommunalt fællesskab:

Hvad angår inhabilitet for medlemmer af bestyrelsen for kommunale fællesskaber bemærkes, at et kommunalt fællesskab betragtes som en art specialkommune til løsning af de opgaver, som fællesskabet varetager.

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i de styrende organer i kommunale fællesskaber er der ikke tale om tilfældige sammenfald af flere offentlige hverv. Medlemmer af disse organer er udpeget som repræsentanter for kommunalbestyrelsen med henblik på at varetage deres kommunes interesser i det pågældende kommunale fællesskab og er i denne egenskab underlagt kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse.

Det følger heraf, at et kommunalt fællesskabs interesser udgøres af summen af de deltagende kommuners interesser, således som de inden for rammerne af fællesskabets vedtægter og gældende lovgivning kommer til udtryk i de beslutninger, der træffes af kommunernes repræsentanter i fællesskabets kompetente organer.

Det har i den juridiske litteratur været antaget, at det forhold, at den kommune, et medlem er indvalgt af, har en særlig interesse i udfaldet af en sag, ikke i sig selv kan antages at gøre det pågældende medlem inhabilt, jf. herved Preben Espersen, Beslutning og samtykke, 1974, side 198.

Inhabilitet kan dog efter Indenrigsministeriet opfattelse foreligge i forbindelse med bestyrelsens behandling af sager vedrørende privatretlige dispositioner i forholdet mellem det kommunale fællesskab og den kommune, som et medlem af fællesskabets styrende organer repræsenterer, jf. hvad der ovenfor er anført om kommunalbestyrelsesmedlemmers inhabilitet i kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriets brev af 22. januar 1996 til en kommunalbestyrelse
- 4. k.kt. j.nr. 1995/122/169-8