96.5.2. Om opsamlingsbestemmelsen i § 16, stk. 1, og om befordringsgodtgørelse til en borgmester

14-11-1996

KL henvendte sig til Indenrigsministeriet med spørgsmål om, hvorvidt der fortsat var hjemmel til at yde en borgmester godtgørelse for befordringsudgifter i forbindelse med kørsel mellem borgmesterens hjem og rådhuset eller anden kørsel i kommunen.

Indledningsvis bemærkes, at § 16, stk. 1, 10 og 11, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 18. juli 1995, efter denne skrivelse er blevet ændret ved lov nr. 381 af 28. maj 2003, hvor der blev indsat et nyt litra e i § 16, stk. 1, med den konsekvens, at litra e og f herefter blev litra f og g. § 16, stk. 10, blev endvidere ændret ved samme ændringslov, således at der herefter var pligt til at yde befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i de i stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v.

Indenrigsministeriet udtalte, at det afgørende for, om en borgmester skulle eller kunne ydes befordringsgodtgørelse, var, om befordringen skete i forbindelse med en af de aktiviteter, der var nævnt i § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. § 16, stk. 1, indeholdt som angivet i bemærkningerne til bestemmelsen en udtømmende regulering af kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlæggelse.

16, stk. 12, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter borgmestre på grund af hvervets karakter af fuldtidsbeskæftigelse var undtaget fra retten til godtgørelse af udgifter til pasning af syge, nære pårørende, jf. § 16, stk. 10, litra c, gjorde op med, hvilke godtgørelsestyper en borgmester ikke kunne modtage.

Det fulgte efter Indenrigsministeriets opfattelse heraf, at en borgmester skulle ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i de møder m.v., der var nævnt i § 16, stk. 1, litra a-e (senere ændret til: litra a-f), jf. § 16, stk. 10, og at kommunalbestyrelsen kunne beslutte at yde borgmesteren befordringsgodtgørelse ved udførelsen af andre aktiviteter i forbindelse med de møder m.v., der var nævnt under § 16, stk. 1, litra a-e (senere ændret til: litra a-f), jf. § 16, stk. 11.

En borgmester skulle – ligesom de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer – ydes befordringsgodtgørelse ved deltagelse i møder, kurser m.v., og seminarer samt ved varetagelse af andre kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dens udvalg, f.eks. forhandlinger, besigtigelser, repræsentativt arbejde og borger- eller orienteringsmøder, jf. § 16, stk. 1, litra a-e, (senere ændret til: litra a-f) i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet udtalte om opsamlingsbestemmelsen i § 16, stk. 1, litra f, (senere ændret til: litra g) i lov om kommunernes styrelse, at anvendelse af denne bestemmelse forudsatte, at kommunalbestyrelsen i henhold til § 16, stk. 11, traf beslutning om at yde (befordrings)godtgørelse. Indenrigsministeriet udtalte videre, at det ikke var nærmere fastlagt i bestemmelsen, hvilke aktiviteter som var omfattet, men at det dog fremgik, at aktiviteterne skulle være ”i forbindelse med de i litra a-e (senere ændret til: litra a-f) nævnte møder m.v.”. Under bestemmelsen hørte således f.eks. mødeforberedelse samt besigtigelser, tilsynsforretninger og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke fandt sted efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dens udvalg.

Borgmesterens fremmøde på rådhuset for at varetage sin funktion som administrationsleder kunne ikke siges at være en aktivitet i naturlig forbindelse med de møder m.v., der var nævnt i § 16, stk. 1, litra a-e (senere ændret til: litra a-f) i lov om kommunernes styrelse, herunder hverv der varetoges efter anmodning.

Det samme ville f.eks. også gælde for en udvalgsformand, der mødte op på rådhuset for at drøfte sager med forvaltningen eller i øvrigt tage del i det administrative arbejde, når aktiviteten efter en konkret vurdering ikke kunne antages at være omfattet af de aktiviteter, der var nævnt i § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Se endvidere blandt andet resumédatabasen 12.5.5, 14.5.4 og 19.5.4 om borgmesterens evt. tjenestebil.

Indenrigsministeriets brev af 14. november 1996 til KL
- 4.k.kt., j.nr. 1996/1340-5