96.5.3. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i et kommunalt fællesskab

23-01-1996

I/S Amagerforbrænding havde anmodet ministeriet om at godkende en ændring af vedtægterne for selskabet, hvorved der indføjedes en bestemmelse om vederlæggelse af medlemmerne af selskabets bestyrelse og forretningsudvalg.

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet, at formuleringen af den nye vedtægtsbestemmelse ikke gav ministeriet anledning til bemærkninger. Dette gjaldt, uanset om fastsættelsen af vedtægternes størrelse m.v. henlagdes til bestyrelsen eller generalforsamlingen.

Ministeriet kunne imidlertid ikke tage endelig stilling til spørgsmålet om godkendelse af en vedtægtsændring, førend interessenterne havde godkendt ændringen i overensstemmelse med vedtægterne for selskabet.

Med hensyn til oplysningerne om, at I/S Amagerforbrænding siden stiftelsen i 1965 havde vederlagt medlemmerne af selskabets bestyrelse uden hjemmel i vedtægterne, fandt Indenrigsministeriet - henset til de i sagen foreliggende oplysninger - ikke grundlag for at foretage videre i den anledning.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. marts 1996 til et kommunalt fællesskab
- 1.k., j.nr. 1992/1050-6

4. kommunekontors skrivelse af 23. januar 1996 til 1. kommunekontor
- 4. kommunekontor, j.nr. 1996/1361-9