96.6.1. Et udækket sparebehov skal i budgetforslaget være henført til en bestemt bevilling

07-06-1996

Indenrigsministeriet har blandt andet udtalt, at der i tilknytning til budgetforslaget
skal udarbejdes en bevillingsoversigt, hvoraf det klart skal fremgå, hvilke af budgettets
poster den enkelte bevilling er knyttet til, jf. ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner og amtskommuner”, afsnit 5.2.6. Den enkelte bevilling skal således være
entydigt defineret i forhold til kontoplanen samt ved den administrative enhed,
bevillingen er givet til. Det følger umiddelbart heraf, at et eventuelt udækket
besparelsesbehov i budgetforslaget på entydig vis skal være henført til én bestemt
bevilling. Kommunalbestyrelsen skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som
mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til budgettets driftsposter specificeret på
udvalgsniveau, jf. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”,
afsnit 6.2.1.


Kravet om specifikation af budgettets driftsbevillinger på udvalgsniveau er fraveget i
vedtægten for Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS). Bestyrelsen skal ved den
endelige vedtagelse af årsbudgettet tage bevillingsmæssig stilling til budgettets
driftsposter specificeret på institutionsniveau, jf. vedtægtens § 20, stk. 2. I
sammenhæng med dette lavere, mere detaljerede bevillingsniveau for HS er det i
vedtægtens § 20, stk. 6, fastsat, at der i budgetforslaget kan optages bevilling
vedrørende centrale puljer, som ikke er fordelt på institutioner eller konkretiseret på
budgetteringsforslaget. Budget- og bevillingsreglerne for HS indeholder altså en særlig
adgang for HS´ bestyrelse til at afgive en bevilling over institutionsniveauet i form af
en central pulje. En sådan bevilling vil herefter kunne udgøre det bevillingsmæssige
grundlag for, at der på et andet bevillingsområde – f.eks. en institution – kan afholdes
udgifter eller oppebæres indtægter ud over de beløb, der fremgår af den for området
afgivne bevilling.

Derimod vil der ikke efter § 20, stk. 6, i vedtægten for HS kunne afgives en bevilling
over institutionsniveauet, hvis udmøntning forudsætter reduktion i de beløb for
udgifter eller indtægter, som er fastsat i bevillingerne for andre bevillingsområder.
Budget- og bevillingsreglerne for HS rummer med andre ord efter ministeriets
opfattelse ikke en adgang til at optage negative udgifter – besparelser – der ikke
entydig er henført til en bestemt bevilling. Gennemførelsen af besparelser i forhold til
de afgivne bevillinger for andre bevillingsområder forudsætter derfor forudgående
tillægsbevilling fra HS´ bestyrelse.


Efter § 20, stk. 7, i vedtægten for HS kan direktionen meddeles bemyndigelse til at
foretage budgetomplaceringer mellem institutioner og budgetfunktioner inden for
nettorammen i løbet af budgetåret af hensyn til at sikre en samlet budgetoverholdelse.
Denne bestemmelse finder anvendelse på en situation, hvor der af direktionen
foretages omdisponeringer mellem institutioner eller budgetfunktioner, som
indebærer en forhøjelse af en institutions bevilling mod en tilsvarende reduktion af en
anden institutions bevilling. Denne bestemmelse kan således ikke anvendes i tilfælde,
hvor der alene ønskes gennemført besparelser på et bevillingsområde.


Under henvisning hertil er det Indenrigsministeriets opfattelse, at HS´ budgetforslag
for 1996 ikke har været i overensstemmelse med de gældende budget- og
bevillingsregler for HS, da forslaget indeholder et udækket sparebehov, hvis
udmøntning vil kunne berøre flere bevillinger. Samtidig har ministeriet anmodet om,
at udmøntningen af besparelserne, som berører andre bevillinger end bevillingen til
generel pulje, først foretages, efter at der er meddelt tillægsbevilling fra bestyrelsen,
eller – såfremt udmøntningen er foretaget – indhentes en bevilling fra bestyrelsen
snarest muligt.

 

Indenrigsministeriets skrivelse af 7. juni 1996 til et medlem af Borgerrepræsentationen, - 1.ø.kt., j.nr. 1995/1563/101-2