96.6.2. Om deling af revisionsopgaven mellem en intern og en ekstern revision

30-05-1996

En kommune havde et ønske om ved et kommende udbud af revisionsopgaven at dele revisionsopgaven mellem en intern og en ekstern revision, der hver for sig skulle varetage sin del af opgaven.

Indenrigsministeriet udtalte:

Efter § 42, stk. 2, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse skal revisionen omfatte alle under kommunalbestyrelsen henhørende regnskabsområder. Bestemmelsen er udtryk for, at den kommunale revision er en enhedsrevision, og at den kommunale revision således skal omfatte kommunalbestyrelsens samlede aktiviteter m.v.

Den sagkyndige revision, der godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed i henhold til § 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse skal således have det fulde ansvar for revisionen af kommunens regnskabsområder.

Forskellige revisioner for forskellige områder vil ikke kunne godkendes i henhold til § 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Derimod vil der ikke være noget til hinder for en godkendelse af, at to revisionsfirmaer varetager revisionen af samtlige kommunens regnskabsområder. I så fald vil begge revisionsfirmaer skulle underskrive revisionspåtegningen, og begge revisionsfirmaer vil - uanset en eventuel arbejdsdeling om revisionens udførelse - være ansvarlige for revisionen som helhed.

Det følger endvidere af almindelige retsgrundsætninger, at den kommunale revision må være uafhængig af kommunen for at kunne varetage sine opgaver, jf. herved også bestemmelsen i § 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse vil en intern revisionsafdeling - uanset om ansvaret for revisionen ligger hos et eksternt revisionsfirma - ikke være sikret den fornødne uafhængighed i forhold til kommunalbestyrelsen, der er afskedigelsesmyndighed.

Indenrigsministeriet henledte opmærksomheden på, at Konkurrencerådet over for Indenrigsministeriet tidligere havde tilkendegivet, at en aftale om udførelse af revision for en tidsubegrænset periode ikke kunne antages at være i strid med tjenesteydelsesdirektivet, forudsat at revisionsopgaven udbydes inden for en periode af ca. 5 år. Se dog herom den senere tilkendegivelse gengivet i resumédatabasen 20.6.1.

§ 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse er efterfølgende blevet affattet på ny ved lov nr. 510 af 6. juni 2007.


Indenrigsministeriets brev af 30. maj 1996 til en kommune
- 1.k., j.nr. 1996/1573/147-1