96.8.3. Om indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud

14-08-1996

Udtalt i anledning af en forespørgsel om anvendelsen af de kommunale tilsynsmyndigheders klageberettigelse i henhold til § 14, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 26 af 23. januar 1996 om Klagenævnet for Udbud, at de kommunale tilsynsmyndigheder efter ministeriets opfattelse alene bør benytte sig af klageadgangen, såfremt der må skønnes at være særlig anledning hertil. Dette vil navnlig være tilfældet, såfremt det må antages, at en kommune eller et kommunalt fællesskab klart har tilsidesat udbudsreglerne vedrørende forhold af ikke uvæsentlig betydning, og at der ikke vil være andre klageberettigede, som vil have fornøden interesse i at indbringe spørgsmålet for Klagenævnet for Udbud.

I den forbindelse henledt opmærksomheden på, at Konkurrencesekretariatet, som den styrelse der varetager den daglige administration af EU's udbudsregler, ved den seneste bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud blev gjort klageberettiget. Det vil i tilfælde, hvor der kan være anledning til at benytte klageadgangen, men hvor tilsynsmyndigheden ikke mener selv at have en særlig anledning hertil, jf. ovenfor, være hensigtsmæssigt at henlede Konkurrencesekretariatets opmærksomhed på det omhandlede forhold med henblik på Konkurrencesekretariatets stillingtagen til, om sekretariatet skal rejse en klage.

Indenrigsministeriets brev af 14. august 1996 til et tilsynsråd
- 4.k.kt. j.nr. 1996/122/409-3