96.8.4. Om tilsynsmyndighedens tilvejebringelse af sagsoplysninger

29-08-1996

Udtalt, at kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele oplysninger og fremkomme med redegørelser om konkrete sager i det omfang, den kommunale tilsynsmyndighed ønsker det. Dette følger af tilsynets placering og funktioner i forhold til kommunalbestyrelsen.

På grundlag af kommunalbestyrelsens udtalelse og oplysninger i sagen kan tilsynsmyndigheden søge indhentet en vejledende udtalelse fra vedkommende ressortmyndighed om, hvorvidt der kan antages at foreligge forhold, som er i strid med lovgivningen. Såfremt ressortmyndigheden ikke måtte ønske at afgive en udtalelse herom, vil tilsynsmyndigheden alene kunne kræve en udtalelse vedrørende konkrete tvivlsspørgsmål om forståelsen af lovgivningen i det omfang, det må anses for at være af betydning for tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.

Da kommunen har pligt til at tilvejebringe de oplysninger, som tilsynsmyndigheden anser for nødvendige for en stillingtagen til sagen, og da der alene er tale om et legalitetstilsyn, vil tilsynsmyndigheden normalt - eventuelt efter forelæggelse af tvivlsspørgsmål for ressortmyndigheden - selv kunne foretage den fornødne undersøgelse og vurdering af den således oplyste sag.

Det kan dog ikke udelukkes, at en stillingtagen til en sag i særlige tilfælde vil kræve undersøgelser eller vurderinger, der er af en sådan karakter, at de forudsætter en særlig ekspertise, som tilsynsmyndigheden ikke råder over og ikke kan indhente fra andre offentlige myndigheder. I sådanne tilfælde må tilsynsmyndigheden om nødvendigt rekvirere privat konsulentbistand.

I den forbindelse udtalt, at udgifterne hertil i så fald må afholdes af tilsynsmyndigheden, idet der ikke i lovgivningen er hjemmel til at pålægge en kommune at afholde disse udgifter.

Endvidere udtalt, at den kommunale tilsynsmyndighed således ikke efter Indenrigsministeriets opfattelse kan pålægge en kommune at lade foretage eksterne undersøgelser eller vurderinger med henblik på tilsynsmyndighedens stillingtagen til bestemte forhold i forbindelse med en klagesag. Det samme gælder pålæg om, at kommunen skal foretage undersøgelser i samarbejde med eksterne tjenesteydere, herunder den kommunale revision.

Endelig udtalt, at en anmodning til en kommune om at foretage sådanne undersøgelser efter omstændighederne må sidestilles med et pålæg.

Indenrigsministeriets brev af 29. august 1996 til et tilsynsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1996/1019-37