97.1.4. Om anmeldelse af enmandsgruppe ved valg af formænd for de stående udvalg i mellemformsstyre

11-12-1997

I Københavns Kommune havde den afgående overborgmester anmeldt sig som enmandsgruppe ved konstitueringen efter kommunalvalget i 1997.

Indenrigsministeriet udtalte, at formanden for Borgerrepræsentationen vælges ved flertalsvalg, jf. § 6, stk. 2, og § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, og at der i kommuner med magistratsstyre, jf. § 64 i lov om kommunernes styrelse, eller mellemformsstyre, jf. styrelseslovens §§ 64 a og 65, herefter skulle foretages valg af rådmænd/udvalgsformænd. Disse valg foretages som forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3, jf. § 25, stk. 1, og § 65, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse.

Af § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse fremgår, at kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt en anmeldelse af formanden for økonomiudvalget (den valgte overborgmester) som en enmandsgruppe var i strid med bestemmelsen i § 65, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse om valg af udvalgsformænd i et mellemformsstyre, bemærkede Indenrigsministeriet følgende:

Efter ordlyden af § 65, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, der svarer til den almindeligt gældende regel i § 25, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse om gennemførelsen af forholdstalsvalg i tilfælde, hvor en at pladserne på forhånd er tillagt kommunalbestyrelsens formand, skal der ved fordelingen fragå en plads i den gruppe, til hvilken formanden hører. Denne bestemmelse skal ses i sammenhæng med § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse om om forholdstalsvalg, hvori det er bestemt, at sådanne valg foregår ved, at kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori vedkommende har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg.

Den gruppe, der henvises til i § 65, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, er således ikke de kandidater, der er valgt på en liste, eller de grupper, der fremgår af eventuelle konstitueringsaftaler mellem partier og kandidatlister, men den valggruppe, der anvendes ved det pågældende valg - i dette tilfælde valget af borgmestre (udvalgsformænd) og øvrige udvalgsmedlemmer.

Den valgte overborgmester (formanden for økonomiudvalget) skal således ved fordelingen af udvalgsformandsposterne forlods fragå i den gruppe, som overborgmester har anmeldt at tilhøre ved det pågældende valg. Hvis overborgmesteren vælger at optræde som en mandsgruppe, gælder dette ved besættelsen af alle posterne i økonomiudvalget og de stående udvalg, herunder ved den samlede fordeling under ét af posterne, jf. § 65, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Baggrunden for indførelsen af muligheden for mellemformsstyre har som anført af klagerne været ønsket om at skabe mulighed for på den måde at fremme et helhedssyn ved varetagelsen af de kommunale opgaver. Denne baggrund for mellemformsstyret kan imidlertid ikke føre til et andet resultat.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse forelå der således ikke oplysninger om ulovlige forhold i forbindelse med den kommende konstituering.


Indenrigsministeriets brev af 11. december 1997 til en række medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation
- 1. k., j.nr. 1997/1070/101-3